Trwa ładowanie...
dr4w21z
espi

ECHO - Umowa kredytowa (60/2011)

ECHO - Umowa kredytowa (60/2011)

Share
dr4w21z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011 roku "Veneda - Projekt Echo - 97 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396369 (dalej: Kredytobiorca, Spółka), podmiot zależny od Emitenta, podpisała z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014540 (dalej: Kredytodawca, Bank) umowę kredytów (dalej: Umowa). Na warunkach określonych w Umowie, Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy, na podstawie jego wniosku: 1/ środki pieniężne stanowiące kredyt konstrukcyjny i inwestycyjny w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 14.350.000 EUR
(czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro); 2/ środki pieniężne stanowiące kredyt VAT w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych); Na wniosek Kredytobiorcy złożony po dacie ukończenia budowy centrum handlowego, Bank może wyrazić zgodę na podwyższenie kwoty kredytu inwestycyjnego w celu refinansowania nakładów na koszty projektu poniesionych przez Kredytobiorcę. Kredytobiorca wykorzysta kredyty wyłącznie w następujących celach: 1/ Kredyt konstrukcyjny - w celu sfinansowania kosztów projektu oraz refinansowania nakładów na koszty projektu poniesionych przez Kredytobiorcę; 2/ Kredyt VAT - w celu sfinansowania lub refinansowania podatku VAT; 3/ Kredyt inwestycyjny - w celu spłaty kredytu konstrukcyjnego. Kwoty kredytu są oprocentowane; dla Kredytu Inwestycyjnego i Kredytu Konstrukcyjnego ? EURIBOR dla 3 miesięcznych depozytów, dla Kredytu VAT ? WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów; powiększone o marżę banku. Środki pozyskane na podstawie umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę
centrum handlowego "Galeria Veneda" w Łomży ul. Sikorskiego i ul. Zawadzka. Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco: (a) w odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego - 30 września 2019 r., (b) w odniesieniu do Kredytu Konstrukcyjnego - nie później niż 15 grudnia 2013 r., (c) w odniesieniu do Kredytu VAT - 30 września 2013 r., W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku zostaną ustanowione m.in. następujące zabezpieczenia na rzecz Banku: - hipoteka oznaczająca łącznie: (a) hipotekę o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 21.525.000 EUR (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy Euro), (b) hipotekę o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 7.500.000 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), - zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na akcjach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy; - zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza; - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na Rachunkach Bankowych Kredytobiorcy; - pełnomocnictwo dla Banku do
Rachunków Bankowych Kredytobiorcy; - oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez Kredytobiorcę. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4w21z

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | WIG Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2011-12-16 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4w21z

Podziel się opinią

Share
dr4w21z
dr4w21z