Trwa ładowanie...
d3ei9g4
espi

ED INVEST S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

ED INVEST S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d3ei9g4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 26 401 15 336 6 316 3 631
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 351 10 714 4 390 2 537
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 840 602 679 143
Zysk (strata) brutto 2 705 495 647 117
Zysk (strata) netto 2 135 388 511 92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -812 259 -194 61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 0 -14 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 634 2 1 348 0
Przepływy pieniężne netto razem 4 765 261 1 140 62
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 696 76 369 26 511 18 415
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 766 6 605 6 171 1 593
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 592 23 817 9 003 5 743
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 338 45 947 11 337 11 079
Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 635 635 152 153
Średnia ważona ilość akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,17 0,03 0,04 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,17 0,03 0,04 0,01
Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,82 3,71 0,92 0,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,82 3,71 0,92 0,89
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF 3 Q 2014.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014
RAPORT BIRGŁEGO REWIDENTA.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SF ZA III KWARTAŁ 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-07
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-982 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bora Komorowskiego 35 lok 218
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-19-68-486 012820030
(NIP) (REGON)
d3ei9g4

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Jerzy Dyrcz Zbigniew Wasilewski Barbara Banasiewicz Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ei9g4

Podziel się opinią

Share
d3ei9g4
d3ei9g4