Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

EFEKT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

EFEKT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 439 38 780 9 414 9 209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 296 7 357 2 219 1 747
Zysk (strata) brutto 5 186 3 396 1 238 806
Zysk (strata) netto 4 135 2 630 987 625
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 849 10 023 2 351 2 380
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 711 - 1 037 - 170 - 246
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 8 193 - 10 472 - 1 956 - 2 487
Przepływy pieniężne netto, razem 945 - 1 486 226 - 353
Aktywa razem 108 813 110 858 25 529 26 731
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 881 86 836 19 211 20 938
Zobowiązania długoterminowe 67 851 66 926 15 919 16 138
Zobowiązania krótkoterminowe 10 195 15 770 2 392 3 803
Kapitał (fundusz) własny 26 932 24 022 6 319 5 792
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 391 401
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,44 1,55 0,58 0,37
Wartość księgowa na jedną akcję 16,17 14,43 3,86 3,48
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 683 18 978 4 698 4 507
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 417 5 629 1 532 1 337
Zysk (strata) brutto 6 174 5 343 1 474 1 269
Zysk (strata) netto 4 960 4 311 1 184 1 024
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 320 4 886 1 270 1 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 253 - 2 027 - 538 - 481
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 426 - 4 312 - 579 - 1 024
Przepływy pieniężne netto, razem 641 - 1 453 153 - 345
Aktywa razem 64 433 62 479 15 117 15 065
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 840 11 621 2 309 2 802
Zobowiązania długoterminowe 3 500 0 821 0
Zobowiązania krótkoterminowe 2 508 7 488 588 1 806
Kapitał (fundusz) własny 54 593 50 858 12 808 12 263
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 391 401
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,93 2,54 0,70 0,60
Wartość księgowa na jedną akcję 32,79 30,54 7,83 7,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport QSr 4_2014.pdf
segmenty branżowe za 4 kwartał 2014.pdf
informacja dodatkowa skonsolidowana za IV kwartał 2014.pdf
informacja dodatkowa jednostkowa za IV kwartał 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jan Okoński Prezes Zarządu
2015-03-02 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9