Trwa ładowanie...
d47s1u8
d47s1u8
espi

ELBUDOWA - Powołanie osób nadzorujących (13/2011)

ELBUDOWA - Powołanie osób nadzorujących (13/2011)
Share
d47s1u8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą ELEKTROBUDOWY SA na kolejną kadencję w następującym składzie: Agnieszka Godlewska, Eryk Karski, Dariusz Mańko, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Paweł Tarnowski i Karol Żbikowski.Wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki złożyły oświadczenia, że są członkami niezależnymi.Ponadto Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA ukonstytuowała się w następujący sposób: na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Dariusza Mańko, zaś Zastępcą Przewodniczącego został Pan Karol Żbikowski.Rada Nadzorcza Spółki wybrała ze swojego składu osoby do Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.W skład Komitetu Audytu powołano:Tomasza Mośka?Przewodniczącego Komitetu,Eryka Karskiego?Członka Komitetu,Pawła Tarnowskiego?Członka Komitetu.W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołano:Ryszarda
Rafalskiego?Przewodniczącego Komitetu,Agnieszkę Godlewską?Członka Komitetu,Karola Żbikowskiego?Członka Komitetu.W załączeniu Spółka przekazuje informacje o osobach nadzorujących.Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja o członkach Rady Nadzorczej.pdf | Informacja o członkach Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | Members of the Supervisory Board.pdf | Members of the Supervisory Board | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Electing the supervisory bodyTheManagement Board of ELEKTROBUDOWA SA informs that on 19 April 2011 theAnnual General Meeting of the Company elected the Supervisory Board ofELEKTROBUDOWA SA for the next term of office in the followingcomposition: Agnieszka Godlewska, Eryk Karski, Dariusz Mańko, TomaszMosiek, Ryszard Rafalski, Paweł Tarnowski i KarolŻbikowski.Allpersons appointed for the Supervisory Board submitted statements thatthey are independent members.The Management Board of ELEKTROBUDOWASA also informs that on the meeting held on 19 April 2011 theSupervisory Board of ELEKTROBUDOWA SA was constituted as follows: MrDariusz Mańko was elected Chairman and Mr KarolŻbikowski DeputyChairman of the Supervisory Board.From among its members theSupervisory Board elected members of the Audit Committee and theNomination and Compensation Committee.Appointed members of the AuditCommittee:Tomasz Mosiek– Chairman,Eryk Karski– Member,PawełTarnowski– Member.Appointed members of the Nomination andCompensation
Committee:Ryszarda Rafalski– Chairman,AgnieszkaGodlewska– Member,KarolŻbikowski– Member.Informationabout the supervising persons is enclosed herewith.Pursuant to§5 item 1.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19October 2005 on current and interim information provided by the issuersof securities.Art. 56 item 1.2 of the Public Offering Act– currentand interim information | |

d47s1u8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2011-04-20 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47s1u8

Podziel się opinią

Share
d47s1u8
d47s1u8