Trwa ładowanie...
d38ce9p

ELBUDOWA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ELBUDOWA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d38ce9p
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 108 316 905 553 264 559 215 045
Zysk operacyjny 35 718 24 682 8 526 5 861
Zysk brutto przed opodatkowaniem 33 504 25 904 7 998 6 152
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA 27 321 17 213 6 522 4 088
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych (306) 372 (73) 88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (96 401) 61 851 (23 011) 14 688
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 707) (11 356) (1 840) (2 697)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 84 993 (16 210) 20 288 (3 849)
Zmiana stanu netto środków pieniężnych (19 115) 34 285 (4 563) 8 142
Aktywa trwałe 174 263 199 527 40 885 48 111
Aktywa obrotowe 737 549 576 137 173 040 138 922
Aktywa, razem 911 812 775 664 213 925 187 033
Zobowiązania długoterminowe 20 648 19 404 4 844 4 679
Zobowiązania krótkoterminowe 552 921 429 536 129 724 103 572
Zobowiązania, razem 573 569 448 940 134 568 108 251
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 338 046 325 614 79 311 78 514
Kapitały mniejszości 197 1 110 46 268
Kapitał podstawowy (zakładowy) 10 003 26 375 2 347 6 360
Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 71,20 68,58 16,71 16,54
Poszczególne dane finansowe za 2014 i 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: - 31.12.2014 roku - 4,2623 zł/EUR, - 31.12.2013 roku - 4,1472 zł/EUR, b) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: - od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku - 4,1893 zł/EUR, - od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku - 4,2110 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS za 2014 rok.pdf Skonsolidowany raport roczny RS za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38ce9p

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jacek Faltynowicz Prezes Zarzadu
2015-03-20 Adam Świgulski Członek Zarządu
2015-03-20 Ariusz Bober Członek Zarządu
2015-03-20 Sławomir Wołek Członek Zarządu
2015-03-20 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2015-03-20 Arkadiusz Klimowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Sylwia Wojtas Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38ce9p

Podziel się opinią

Share
d38ce9p
d38ce9p