Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ELBUDOWA - Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)

ELBUDOWA - Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2015 r. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku: Raporty roczne: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 rok ? w dniu 20.03.2015 r. Raport półroczny: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku ? w dniu 31.08.2015 r. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? w dniu 15.05.2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? w dniu 16.11.2015 r. Ponadto Zarząd ELEKTROBUDOWY SA, informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz że zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej
wymienionego Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego natomiast będzie publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Pursuant to § 103 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by the issuers of securities and on the conditions of acknowledging the equivalence of information required by laws of a non-member country, the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA announces the dates for submitting the company’s financial reports in 2015: Annual reports: The separate and consolidated annual reports for 2014 - 20 March 2015 Bi-annual report: The consolidated report for H1 2015 - 31 August 2015 Quarterly reports: The consolidated quarterly report for Q1 2015 - 15 May 2015 The consolidated quarterly report for Q3 2015 - 16 November 2015 Furthermore, the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA announces that the Q2 2015 and Q4 2014 consolidated financial statements will not be submitted, pursuant to the provisions of § 101.2 and § 102.1 of the above Regulation, respectively. Pursuant to § 83, items 1 and 3 of the above Regulation, the Management Board of
ELEKTROBUDOWA SA also announces that quarterly reports and a bi-annual report for the company will not be submitted separately, however the submitted consolidated quarterly financial statements will include condensed financial information for the company, while the consolidated bi-annual financial statements will include bi-annual condensed financial information for the company and a report from the review of those statements prepared by the entity authorized to audit the financial statements. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-01-27 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo