Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej ze ZDiUM we Wrocławiu - iluminacje świąte ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej ze ZDiUM we Wrocławiu - iluminacje świąteczne (39/2014)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy znaczącej ze ZDiUM we Wrocławiu - iluminacje świąteczne | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 20.11.2014r., podpisaną w dniu 17.11.2014r. umowę z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, której przedmiotem jest wykonanie przez Konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. ? Lider Konsorcjum oraz ODEON S.C. ? Partner Konsorcjum, iluminacji świątecznej we Wrocławiu w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Wynagrodzenie łączne za wykonanie robót wyniesie netto: 5.324.880,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych). Umowa zastała zawarta do dnia 13.02.2017r. Ww. umowa jest kolejną umową z tym samym Zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy na
kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość umów wraz z bieżącym raportem wynosi 9.679.117,43 zł netto). Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), w tym kary umowne w odniesieniu do umowy o największej wartości tj. do umowy zawartej na iluminację świąteczną we Wrocławiu w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegły stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, m.in. za: a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% ceny ofertowej netto, b) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach umownych, w wysokości 1.000,00 zł, dla każdej lokalizacji, o której mowa w umowie, za każdy dzień liczony od dnia upływu poszczególnego terminu, c) nieusunięcie wad
stwierdzonych w przedmiocie umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, i inne. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej netto. Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 38/2014 z dn. 14.11.2014r. informowała o wyborze oferty Konsorcjum w składzie ELEKTROTIM S.A. i ODEON S.C. na wykonanie iluminacji świątecznych podczas trzech najbliższych sezonów zimowych. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
dcske5l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2014-11-21 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l