Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1tqmc2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 479 148 800 29 778 35 235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 202 5 001 -527 1 184
Zysk (strata) brutto -2 035 3 527 -487 835
Zysk (strata) netto -2 431 2 472 -582 585
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 118 7 861 -507 1 861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 031 -4 323 -247 -1 024
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 191 -1 631 -1 720 -386
Przepływy pieniężne netto, razem -10 340 1 907 -2 474 452
Aktywa, razem 116 499 149 083 27 901 35 948
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 210 60 053 9 151 14 480
Zobowiązania długoterminowe 536 555 128 134
Zobowiązania krótkoterminowe 28 178 48 022 6 748 11 579
Kapitał własny 78 289 89 030 18 750 21 467
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 391 2 407
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,24 0,25 -0,06 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 0,25 -0,06 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,84 8,92 1,88 2,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,84 8,92 1,88 2,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,75 0,60 0,18 0,14
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finanowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 307 92 773 15 623 21 968
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 940 4 630 -703 1 096
Zysk (strata) brutto 585 6 822 140 1 615
Zysk (strata) netto 780 5 930 187 1 404
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 044 8 602 -489 2 037
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 756 1 256 659 297
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 487 -5 969 -1 791 -1 413
Przepływy pieniężne netto, razem -6 775 3 889 -1 621 921
Aktywa, razem 91 746 113 224 21 972 27 301
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 997 29 768 3 592 7 178
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 960 24 206 2 385 5 837
Kapitał własny 76 749 83 456 18 381 20 123
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 391 2 407
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,59 0,02 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,59 0,02 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,69 8,36 1,84 2,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,69 8,36 1,84 2,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,75 0,60 0,18 0,14
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: 30.09.2014r. - kurs średnioroczny: 4,1803 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,1755 zł 30.09.2013r. - kurs średnioroczny: 4,2231 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,2163 zł 31.12.2013r. - kurs średnioroczny: 4,211 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,1472 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa ELEKTROTIM raport za III kwartał 2014.PDF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kw. 2014 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 Grupa ELEKTROTIM.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d1tqmc2

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2014-11-06 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2