Trwa ładowanie...
d4inx5q
d4inx5q
espi

ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umów z Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. - wykonanie robót budowlanych dl...

ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umów z Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. - wykonanie robót budowlanych dla Kompleksu Biurowego Wojdyła Business Park we Wrocławiu (28/2011)
Share
d4inx5q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów z Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. - wykonanie robót budowlanych dla Kompleksu Biurowego Wojdyła Business Park we Wrocławiu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 21.11.2011r. dwie podpisane w dniu 15.11.2011r. umowy ze spółką Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, których przedmiotem jest wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych i słaboprądowych dla Kompleksu Biurowego Wojdyła Business Park we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 8. Łączna wartość przedmiotu ww. umów wynosi 6.550.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin zakończenia przez ELEKTROTIM S.A. robót w ramach ww. umów ustalony został na dzień 30 kwietnia 2012r. Mając na uwadze § 9 pkt. 8)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje również, iż w dniu 05.09.2011r. zawarł z Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wysoko- i niskoprądowych, w tym automatyki budynkowej, dla inwestycji pod nazwą "Rezydencja Piasek" we Wrocławiu za wynagrodzeniem ryczałtowym 1.650.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Tym samym w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych z tym samym Zamawiającym tj. z Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. wynosi netto 8.200.000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych). Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) ? kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają
stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: ELEKTROTIM S.A. zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a)za każdy dzień opóźnienia w oddaniu poszczególnych etapów robót w wysokości 0,2% wartości danego etapu robót b)za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu umowy ? w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu c)za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze końcowym ? w wysokości 0,5% wartości etapu, którego ta wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, ewentualnie w innym terminie uzgodnionym przez Strony na piśmie w przypadku ograniczeń techniczno-logistycznych (np. terminy dostaw) Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości ceny ryczałtowej netto. Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest
wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d4inx5q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2011-11-21 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4inx5q

Podziel się opinią

Share
d4inx5q
d4inx5q