Trwa ładowanie...
d95zqda
d95zqda
espi

ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczących umów - podpisanie umów z ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. na zabud...

ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczących umów - podpisanie umów z ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. na zabudowę maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice (21/2011)
Share
d95zqda

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów - podpisanie umów z ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. na zabudowę maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dniu 19.07.2011r. dwie umowy z Dolnośląską Fabryka Maszyn ZANAM ? LEGMET Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (właścicielem 100% kapitału zakładowego DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. jest KGHM Polska Miedź S.A.) Przedmiotem umów jest: 1. zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-231, MF-232, MF-241 i MF-242 2. zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-311, MF-312 i MF-321 w ramach zadania inwestycyjnego: "Wymiana maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice" - w branży elektrycznej i automatyki. Łączna wartość przedmiotu ww. umów to wynagrodzenie netto w wysokości 8.151.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Termin
wykonania przedmiotu umowy ustalony został: dla umowy nr 1 ? do dnia 01.12.2011r. dla umowy nr 2 ? do dnia 04.01.2012r. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu zabudowy danej maszyny w wysokości 0,2% wartości tej maszyny za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad (przekroczenie czasu reakcji) w wysokości 0,01% wartości ryczałtowej umowy za każdą godzinę opóźnienia, c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danej maszyny w wysokości 0,2% wartości zabudowy tej maszyny, za każdy dzień opóźnienia d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wartości ryczałtowej umowy za każdy dzień opóźnienia, e) za niezłożenie odpadów przemysłowych w miejscu i/lub terminie wyznaczonym przez Inwestora w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia f) za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów
prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy obowiązujących u Inwestora w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, g) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy. Zamawiający zastrzegł w umowie: 1. prawo do naliczenia Wykonawcy kar w wysokościach naliczonych Zamawiającemu przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania postanowień umowy 2. możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
071 352 13 41 071 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d95zqda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2011-07-19 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu ds finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d95zqda

Podziel się opinią

Share
d95zqda
d95zqda