Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

ELZAB - Raport roczny R 2014

ELZAB - Raport roczny R 2014
Share
d4c1h1q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 127 737 104 002 30 491 24 698
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 753 15 409 5 670 3 659
Zysk (strata) brutto 24 345 16 093 5 811 3 822
Zysk (strata) netto 19 470 12 897 4 648 3 063
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 503 16 977 5 280 4 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 935 -22 666 -4 677 -5 465
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 207 -558 3 568 -135
Przepływy pieniężne netto, razem 17 775 -6 247 4 170 -1 506
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,21 0,80 0,29 0,19
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 1,30 0,86 0,31 0,20
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Aktywa razem 152 765 88 351 35 841 21 304
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 914 1 824 684 440
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 72 592 28 745 17 031 6 931
Kapitał własny 77 259 57 782 18 126 13 933
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 195 5 339
Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Liczba akcji skorygowana o akcje własne 14 963 295 14 963 295 14 963 295 14 963 295
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,79 3,58 1,12 0,86
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,16 3,86 1,21 0,93

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1 OpRapjednElzab_2014.pdf 1. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
2 ELZAB Pismo Prezesa R2014.pdf 2. List Prezesa
3 ELZAB Sprawozdanie finansowe R2014.PDF 3. Sprawozdanie finansowe ELZAB S.A.
4 ELZAB Sprawozdanie Zarządu R2014.pdf 4. Sprawozdanie z działalności ELZAB S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-04-13
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (numer 73)
(podmiot uprawniony do badania)
d4c1h1q

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Jacek Papaj Prezes Zarządu
2015-04-13 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
2015-04-13 Zbigniew Stanasiuk Członek Zarządu
2015-04-13 Janusz Krupa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Małgorzata Kaczmarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q