Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
d3b7uo7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 001 58 621 12 397 14 505
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 022 2 333 720 577
Zysk (strata) brutto 1 887 2 329 450 576
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 898 3 056 214 756
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 695 2 628 2 114 596
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 430 1 186 -1 806 269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 077 -723 -505 -164
Przepływy pieniężne netto, razem -812 3 091 -197 701
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,06 0,00 0,02
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa razem 60 834 65 026 14 788 14 722
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 118 5 552 515 1 257
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 13 253 14 910 3 222 3 376
Kapitał własny 45 463 44 564 11 051 10 090
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 383 5 013
Liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,82 2,76 0,68 0,63
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011 3 kwartały 2012 3 kwartały 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 750 54 309 11 622 13 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 509 3 185 837 788
Zysk (strata) brutto 1 996 353 476 87
Zysk (strata) netto 980 1 150 234 285
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 336 2 389 2 269 542
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 450 1 228 -1 811 278
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 136 -657 -519 -149
Przepływy pieniężne netto, razem -250 2 960 -61 671
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,20 0,01 -0,05
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa razem 58 665 62 530 14 261 14 157
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 852 5 196 450 1 176
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 11 158 12 680 2 712 2 871
Kapitał własny 45 655 44 654 11 098 10 110
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 383 5 013
Liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,83 2,77 0,69 0,63
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPA ELZAB część finansowa SA Qr III 2012.PDF skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB
ELZAB część finansowa SA Qr III 2012.PDF sprawozdanie finansowe ELZAB
informacja SA Qr III 2012.pdf informacja dodatkowa do QS 3 kwartały 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-06 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2012-11-06 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7