Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)
Share
defc2tw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Elzab") w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2013 z dnia 22.03.2013 r., informuje, że w okresie od dnia 19 kwietnia 2013 r. do 26 lipca 2013 r. zawarł dwie umowy objęcia Obligacji, które zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab. Łączna wartość wszystkich zawartych umów objęcia Obligacji wynosi 6.000.000,00 (Sześć milionów) złotych. Umową objęcia obligacji o największej wartości jest umowa, która została zawarta w dniu 19 kwietnia 2013
r. pomiędzy Elzab a Comp Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Jutrzenki 116, 02 -230 Warszawa. Przedmiotem Umowy jest objęcie obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. serii C o numerach serii od 1 do 40, o cenie emisyjnej 100.000,00 (Sto tysięcy) złotych każda, tj. w łącznej wysokości 4.000.000,00 (Cztery miliony) złotych. Istotne warunki Umowy: Oprocentowanie wynosi: stawka WIBOR 1M powiększona o 1,4 % p.a., z datą wykupu dwunastu miesięcy od dnia przydziału. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na rzecz Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje mogą być przedmiotem wcześniejszego wykupu lub nabycia celem umorzenia. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. Jako cel emisji obligacji spółka Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. podała finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej Emitenta. Objęcie przez Elzab obligacji zostało uznane za znaczące ze
względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Elzab. Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
defc2tw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2013-07-26 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw