Trwa ładowanie...
d3v3rxw

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

Share
d3v3rxw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 111 55 602 9 575 13 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 174 2 661 519 632
Zysk (strata) brutto 2 178 2 622 520 623
Zysk (strata) netto 1 729 2 080 413 494
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 736 3 741 414 888
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -571 -483 -136 -115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 128 -1 085 -269 -258
Przepływy pieniężne netto, razem -63 2 173 -15 516
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 862 31 254 6 771 7 536
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 433 15 294 2 917 3 688
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 26 0 6
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 539 11 244 1 769 2 711
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 429 15 960 3 854 3 848
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 948 974
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,10 0,02 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,79 0,19 0,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-02-26
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 728 54 92 032 728 54 11
(telefon) (fax)
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 5 747 5 377 5 384 5 384
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 4 9 9
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 4 405 4 381 4 320 4 320
Należności długoterminowe 24 24 24 24
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 24 24 24 24
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 316 968 1 031 1 031
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 137 767 950 950
Inne rozliczenia międzyokresowe 179 201 81 81
Aktywa obrotowe 23 115 20 235 25 870 25 870
Zapasy 2 458 3 509 454 454
Należności krótkoterminowe 14 777 13 165 19 735 19 735
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 14 777 13 165 19 735 19 735
Inwestycje krótkoterminowe 4 064 1 352 4 131 4 131
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 064 1 352 4 131 4 131
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 064 1 352 4 131 4 131
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 816 2 209 1 550 1 550
A k t y w a r a z e m 28 862 25 612 31 254 31 254
PASYWA
Kapitał własny 16 429 15 811 15 960 15 960
Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -250 0 0 0
Kapitał zapasowy 10 051 10 050 8 980 8 980
Kapitał z aktualizacji wyceny 259 260 260 260
Pozostałe kapitały rezerwowe 600 600 600 600
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 1 729 861 2 080 2 080
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 433 9 801 15 294 15 294
Rezerwy na zobowiązania 2 496 1 537 1 778 1 778
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 18 21 21
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 336 840 1 139 1 139
długoterminowa 292 292 292 292
krótkoterminowa 1 044 548 847 847
Pozostałe rezerwy 1 143 679 618 618
długoterminowe 0 0 6 6
krótkoterminowe 1 143 679 612 612
Zobowiązania długoterminowe 0 8 26 26
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 0 8 26 26
Zobowiązania krótkoterminowe 7 539 6 865 11 244 11 244
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 7 536 6 824 11 235 11 235
Fundusze specjalne 3 41 9 9
Rozliczenia międzyokresowe 2 398 1 391 2 246 2 246
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 2 398 1 391 2 246 2 246
długoterminowe 53 55 61 61
krótkoterminowe 2 345 1 336 2 185 2 185
P a s y w a r a z e m 28 862 25 612 31 254 31 254
Wartość księgowa 16 429 15 811 15 960 15 960
Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,78 0,79 0,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe 28 28 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 28 28 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 28 28 0 0
Zobowiązania warunkowe 18 715 18 974 14 017 14 017
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 715 18 974 14 017 14 017
udzielonych gwarancji i poręczeń 18 715 18 974 14 017 14 017
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 18 743 19 002 14 017 14 017
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 602 40 111 20 935 55 602
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 832 37 627 20 529 55 127
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 770 2 484 406 475
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 311 33 817 18 145 48 985
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 547 31 338 17 720 48 491
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 764 2 479 425 494
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 291 6 294 2 790 6 617
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu 1 157 3 983 1 172 3 996
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 134 2 311 1 618 2 621
Pozostałe przychody operacyjne 42 166 513 757
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 48 36 58
Dotacje
Inne przychody operacyjne 30 118 477 699
Pozostałe koszty operacyjne 72 303 401 717
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16 118 332 507
Inne koszty operacyjne 56 185 69 210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 104 2 174 1 730 2 661
Przychody finansowe 24 172 42 267
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 23 144 41 263
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 1 28 1 4
Koszty finansowe 46 168 106 306
Odsetki w tym: 3 5 82 101
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 43 163 24 205
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 082 2 178 1 666 2 622
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 1 082 2 178 1 666 2 622
Podatek dochodowy 214 449 311 542
część bieżąca 586 640 642 909
część odroczona -372 -191 -331 -367
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 868 1 729 1 355 2 080
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 729 2 080
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 811 15 960 14 890 14 890
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 811 15 960 14 890 14 890
Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych -250 -250 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 250 250 0 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu -250 -250 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 10 050 8 980 8 553 8 553
Zmiany kapitału zapasowego 1 1 071 427 427
zwiększenia (z tytułu) 1 1 071 427 427
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 070 420 420
zbycia środków trwałych 1 1 7 7
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 051 10 051 8 980 8 980
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 260 260 267 267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1 -7 -7
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 1 1 7 7
zbycia środków trwałych 1 1 7 7
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 259 259 260 260
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 600 600 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 600 600
zwiększenia (z tytułu) 0 0 600 600
zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie 0 0 600 600
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 600 600 600 600
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 080 2 030 2 030
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 080 2 030 2 030
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 080 2 030 2 030
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 2 080 2 030 2 030
przekazanie zysku na kapitał zapasowy 1 070 420 420
przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia 600 600
przekazanie zysku na wypłatę dywidendy 1 010 1 010 1 010
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 868 1 729 2 080 2 080
zysk netto 868 1 729 2 080 2 080
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 429 16 429 15 960 15 960
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 429 16 429 15 960 15 960
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 868 1 729 1 355 2 080
Korekty razem 3 241 7 -990 1 661
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 125 530 157 636
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 1 -1 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -18 -121 -24 -47
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12 -48 -36 -58
Zmiana stanu rezerw 959 718 -330 -162
Zmiana stanu zapasów 1 050 -2 004 927 964
Zmiana stanu należności -1 612 4 958 -8 093 2 177
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 696 -3 628 4 067 -4 118
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 053 -399 2 343 2 269
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 109 1 736 365 3 741
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 17 63 41 252
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 63 41 225
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 27
Wydatki -152 -634 -95 -735
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -152 -634 -95 -735
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -135 -571 -54 -483
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 19 137 38 99
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 19 137 38 99
Wydatki -1 283 -1 365 -1 056 -1 184
Nabycie akcji (udziałów) własnych -250 -250 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1 010 -1 010 -1 010 -1 010
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -19 -91 -27 -117
Odsetki -4 -14 -19 -57
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 264 -1 228 -1 018 -1 085
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 710 -63 -707 2 173
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 710 -64 -706 2 173
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 1 -1 0
Środki pieniężne na początek okresu 1 352 4 126 4 832 1 953
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 062 4 062 4 126 4 126
o ograniczonej możliwości dysponowania 53 53 63 63
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SQ-IV kw 2014.pdf Informacja dodatkowa SA-Q IV kw 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje SQ-IV kw 2014.pdf Pozostałe informacje SA-Q IV kw 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw