Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

ENEA - Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z...

ENEA - Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. (49/2012)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] oraz na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. otrzymał żądanie Akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. Zgodnie z otrzymanym żądaniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje wprowadzony punkt o następującej treści: "Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki". Nowy planowany porządek obrad po wprowadzeniu powyższej zmiany przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Emitent w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzonego na żądanie Akcjonariusza (załącznik nr 1) oraz wykaz zmian w Statucie Spółki, których zamiar dokonania wynika z ww. uchwał (załącznik nr 2). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB 49załączniknr1Projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | RB 49załączniknr2Wykaz zmian w Statucie.pdf | | | | | | | | | | |
| | RB 49 attachment No. 1 Draft resolutions.pdf | | | | | | | | | | |
| | RB 49 attachment No. 2 List of amendments to the Company's Statute.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 49/2012 Date of preparation: 30.11.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Addendum, on request of a Shareholder, to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 19 December 2012 Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting compliant with § 38 item 1(2) and (4) of the regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […] and pursuant to Art. 401 § 2 of the Commercial Companies Code (CCC), the Board of ENEA S.A. (Issuer, Company) informs that on 28 November 2012 it received a request from a Shareholder filed based on Art. 401 § 1 CCC regarding amendments to the agenda of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 19 December 2012. In accordance with the request received an additional item is being introduced to the agenda of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders which reads as follows: "Adoption of a resolution regarding amendments to the Company's Statute". The new planned agenda after the above mentioned amendment is as follows: 1.Opening of the General Meeting of Shareholders. 2.Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders. 3.Stating that the General Meeting of Shareholders has been duly convened and is capable of adopting resolutions. 4.Adoption of the agenda. 5.Adoption of a resolution regarding a consent to the sale of the shares of Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 6.Adoption of a resolution regarding amendments to the Company's Statute. 7.Closing of the General Meeting of Shareholders. At the same time, the Issuer attaches the content of draft resolutions being the subject of the item of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders introduced on request of an Shareholder (Attachment No. 1) and a list of amendments to the Company's Statute which are intended pursuant to the
aforementioned resolutions (Attachment No. 2). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/0618845300 | | +48/0618845955 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Janusz Bil p.o. Prezes Zarządu Janusz Bil
2012-11-30 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o