Trwa ładowanie...
dzn8hiv
espi

ENEA - Zawiadomienie o zmianie udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w ...

ENEA - Zawiadomienie o zmianie udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A. (13/2014)
Share
dzn8hiv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (?) o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zbyciem Fundusz posiadał 23.236.572 akcje Spółki, co stanowiło 5,26% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 23.236.572 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,26% ogólnej liczby głosów. W otrzymanym zawiadomieniu Fundusz informuje, że w dniu 11 marca 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 19.885.362 akcje Spółki, co stanowi 4,50% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 19.885.362 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,50% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 13/2014 Date of preparation: 12.03.2014 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Notification of a change in ING Otwarty Fundusz Emerytalny’s share in the overall number of votes in ENEA S.A. Legal basis: Article 70 item 1 of the Act on Public Offering – acquisition or disposal of a substantial block of shares Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (Company) informs that on 12 March 2014 it received a notification from ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fund) filed complaint with Article 69 item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering (…) on the decrease of the share in the overall number of votes in the Company to below 5%. Before the sale the Fund held 23,236,572 shares of the Company, which constituted 5.26% of the Company's share capital. The shares entitled to 23,236,572 votes at a general meeting of the Company which constituted 5.26% of the total number of shares. In the received notification the Fund informs that as at 11 March 2014 in the Fund's share
account there is 19,885,362 shares of the Company, which constitutes 4.50% of the Company's share capital. The shares entitle to 19,885,362 votes at a general meeting of the Company which constitutes 4.50% of the total number of shares. | |

dzn8hiv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/061 884 5300 +48/061 884 5955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2014-03-12 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzn8hiv

Podziel się opinią

Share
dzn8hiv
dzn8hiv