Trwa ładowanie...
d2y0obx

ENERGA S.A. - Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA (28/2014)

ENERGA S.A. - Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA (28/2014)

Share
d2y0obx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENERGA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ENERGA SA (?Spółka?, ?ENERGA?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 27 maja 2014 roku Spółka powzięła informację o przeprowadzonej przez spółkę zależną ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (?EEO?) corocznej aktualizacji wartości szacunkowej umowy zawartej w dniu 23 lutego 2012 roku o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Energetycznymi SA, w wyniku której Spółka dokonała uaktualnienia wartości szacunkowej umów pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej ENERGA (?Grupa ENERGA?) a grupą kapitałową Polskie Sieci Energetyczne SA (?PSE?). Umowa, której wartość została przez EEO przeszacowana, została opisana w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku. Umowa reguluje podstawową działalność EEO w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych i została zawarta na czas nieokreślony. Wskutek dokonanej przez EEO okresowej aktualizacji wartość szacunkowa umowy netto w okresie pięcioletnim wyniosła ok. 3 mld zł.
Przeszacowanie wartości umowy wynikało z następujących powodów: ? ze względu na spadek cen energii elektrycznej na rynku, na rok 2014 i lata następne EEO zaplanowała większy wolumen sprzedaży na Rynek Bilansujący (tj. do PSE) niż na Rynek Hurtowy, co oznacza wzrost przychodów za energię elektryczna produkowaną w ramach wymuszeń do PSE; ? dodatkowym elementem przeszacowania jest występowanie od początku 2014 roku zwiększonej płatności za Rezerwę Operacyjną w związku z wprowadzeniem tzw. ?mechanizmu mocowego? (płatność za moc dyspozycyjną, niewykorzystaną w szczycie do sprzedaży na rynku). W związku z powyższym, na dzień sporządzenia raportu łączne szacunkowe obroty Grupy ENERGA z PSE w okresie pięcioletnim również wzrosły do kwoty netto rzędu 7,4 mld zł. Umowę o największej wartości stanowi podpisana w dniu 29 sierpnia 2007 roku umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a PSE, której wartość szacunkowa netto w okresie pięcioletnim wynosi ok. 3,8 mld
zł. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony; warunki świadczenia usług przesyłowych, w tym sposoby i terminy płatności, określone są w taryfie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Każda ze stron tej umowy jest uprawniona do jej rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 grudnia roku, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż zarówno wartość jednostkowa ww. dwóch umów, jak też łączna wartość wszystkich umów Grupy ENERGA zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z PSE, przekraczają równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGA S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-309 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grunwaldzka | | 472 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 778 83 00 | | +48 58 778 83 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 957-095-77-22 | | 220353024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
2014-05-27 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

Podziel się opinią

Share
d2y0obx
d2y0obx