Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

ENERGA S.A. - Raport roczny R 2014

ENERGA S.A. - Raport roczny R 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 46 329 | 80 996 | 11 059 | 19 234 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | (77 781) | (98 392) | (18 567) | (23 365) | |
| | Zysk brutto przed opodatkowaniem | 646 306 | 503 467 | 154 275 | 119 560 | |
| | Zysk netto | 650 537 | 499 049 | 155 285 | 118 511 | |
| | Całkowite dochody | 624 001 | 525 626 | 148 951 | 124 822 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (85 911) | (96 704) | (20 507) | (22 965) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 502 282 | (348 797) | 119 896 | (82 830) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (230 760) | 474 733 | (55 083) | 112 736 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 185 611 | 29 232 | 44 306 | 6 942 | |
| | Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | 1,57 | 1,21 | 0,38 | 0,29 | |
| | Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję | 414 067 | 414 067 | 414 067 | 414 067 | |
| | | | | | | |
| | | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
| | | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |
| | | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 10 857 563 | 10 465 281 | 2 547 348 | 2 523 457 | |
| | Aktywa obrotowe | 1 259 442 | 1 099 806 | 295 484 | 265 192 | |
| | Aktywa razem | 12 117 005 | 11 565 087 | 2 842 833 | 2 788 649 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 5 614 592 | 4 988 638 | 1 317 268 | 1 202 893 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 232 461 | 516 431 | 54 539 | 124 525 | |
| | Kapitał własny | 6 269 952 | 6 060 018 | 1 471 026 | 1 461 231 | |
| | Kapitał podstawowy | 4 521 613 | 4 521 613 | 1 060 839 | 1 090 281 | |
| | Wartość księgowa na akcję | 15,14 | 14,64 | 3,55 | 3,53 | |
| | (w PLN/EUR na akcję)* | 414 067 | 414 067 | 414 067 | 414067 | |
| | Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tys.) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623, na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiacego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110. (3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2014 rok.pdf List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
4. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ENERGA SA za 2014 rok.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ENERGA SA za 2014 rok
5. Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za 2014 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za 2014 rok
6. Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2015-03-13 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
2015-03-13 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Artur Chmura Prezes Zarządu ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
2015-03-13 Katarzyna Ogrodowska Wiceprezes Zarządu ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y