Trwa ładowanie...
d3nszks

ENERGOINSTAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ENERGOINSTAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3nszks
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 349 674 334 241 83 038 80 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 670 21 798 3 959 5 223
Zysk (strata) brutto 18 312 17 785 4 349 4 261
Zysk (strata) netto 14 696 14 332 3 490 3 434
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 444 7 442 23 853 1 783
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 053) (841) (1 437) (202)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 429) (4 748) (3 427) (1 138)
Przepływy pieniężne netto, razem 79 962 1 853 18 989 444
Aktywa razem 307 664 248 199 74 186 60 711
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162 345 112 220 39 146 27 450
Zobowiązania długoterminowe 19 103 19 420 4 606 4 750
Zobowiązania krótkoterminowe 143 242 92 800 34 540 22 699
Kapitał własny 145 319 135 979 35 040 33 260
Kapitał zakładowy 1 800 1 800 434 440
Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,82 0,80 0,19 0,19
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 8,07 7,55 1,95 1,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,30 0,25 0,07 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2013 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2013 rok
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3nszks

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-13 | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Michał Więcek Prezes Zarządu
2014-03-13 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2014-03-13 Lucjan Noras Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Elżbieta Kowalska Gółwny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks