Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

ENERGOPLD - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych przez Energomontaż-Południe S.A. z RAFA...

ENERGOPLD - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych przez Energomontaż-Południe S.A. z RAFAKO S.A. progu 10% kapitałów własnych Emitenta (24/2012)
Share
d1ob4oj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych przez Energomontaż-Południe S.A. z RAFAKO S.A. progu 10% kapitałów własnych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż?Południe S.A. (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2012 roku kolejnej umowy, łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a RAFAKO S.A. (Zamawiający) w okresie od publikacji raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wyniosła 26,2 mln zł. W ww. okresie umową o największej wartości była umowa zawarta dnia 22 maja 2012 r. o wartości ok. 15,8 mln zł, przedmiotem której jest dostawa i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni "Kozienice" S.A. (Umowa). Umowa będzie realizowana łącznie w pięciu etapach w okresie od dnia 10 czerwca 2012 r. do dnia 1 stycznia 2014 r. Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi w określonych w Umowie przypadkach m.in. zwłoki w terminie realizacji przedmiotu Umowy, usunięciu wady przedmiotu Umowy, braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia finansowego, nieprzekazania
dokumentacji, Wykonawca płaci karę, której wysokość w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia mieści się w przedziale odpowiednio od 0,1 do 0,5 % wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron wynosi 10% wartości Umowy brutto, przy czym może być naliczana niezależnie do kar za zwłokę. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez strony umowy odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Pozostałe istotne warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Spółka przypomina, iż RAFAKO S.A. jest dominującym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 64,84% udziału w kapitale zakładowym/głosach z akcji Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Bartosz Basa Osoba upoważniona Bartosz Basa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj