Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

ENERGOPLD - Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska Sp. z o.o. ...

ENERGOPLD - Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska Sp. z o.o. i Ocekon Engineering s.r.o., Słowacja (3/2012)

Share
d3i8nax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska Sp. z o.o. i Ocekon Engineering s.r.o., Słowacja | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wyrażanymi m.in. w raporcie okresowym za I półrocze 2011 r. w dniu 18 stycznia 2012 r., Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XIII Gospodarczy, pozew przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska Sp. z o.o. i Ocekon Engineering s.r.o., Słowacja (odpowiednio Konsorcjum lub Martifer) o solidarną zapłatę kwoty 24,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu dodatkowych kosztów, jakie Emitent poniósł z winy pozwanych na skutek wykonania czynności umownych, które miały zostać wykonane przez konsorcjum pozwanych, m.in. prac zastępczych, a nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum pozwanych. W tym miejscu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2009 z dnia 30 października 2009 r., Spółka przypomina, iż Emitent zawarł z Konsorcjum umowę podwykonawczą o wartości ok. 44 mln zł w przedmiocie realizacji na rzecz Energomontaż-Południe S.A. części prac wchodzących w skład zadania
pn. prefabrykacja, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy ? Arena Bałtycka zawartej w związku z podpisaną przez Emitenta umową dotyczącą budowy konstrukcji stalowej dachu Areny Bałtyckiej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2009 z dnia 21 października 2009 r. Do sporu pomiędzy stronami doszło w związku z dopuszczeniem się przez Martifer Polska sp. z o.o. rażących naruszeń zawartej z Emitentem umowy o roboty budowlane, od której Emitent ? z winy Martifer Polska Sp. z o.o., odstąpił w dniu 2 września 2010 r., o czym informowano raportem bieżącym nr 41/2010. W następstwie powyższego Emitent realizował prace montażowe konstrukcji stalowej zadaszenia stadionu piłkarskiego PGE Arena Gdańsk na zasadach wykonawstwa zastępczego. Jak informował Emitent raportem bieżącym nr 8/2011 w dniu 17 stycznia 2011 r., Spółka otrzymała odpis pozwu Martifer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie o zapłatę z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.
Wartość przedmiotu sporu wskazana pierwotnie przez Martifer wynosiła 90.753.413 zł, ograniczona została następnie do 60.313 tys. zł między innymi z uwagi na przekazanie Martifer tzw. konstrukcji wsporczej. Informacje w tym zakresie Spółka aktualizowała m.in. w ww. raporcie okresowym za I półrocze 2011 r. W swoim pozwie Martifer twierdzi, iż żądana kwota należy mu się tytułem zapłaty za wykonane roboty budowlane w oparciu umowę o roboty budowlane z dnia 29 października 2009 r., kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odszkodowania za inne przypadki niewykonania przedmiotowej umowy o roboty budowlane. Stroną pozwaną przez Martifer są solidarnie spółki: Energomontaż-Południe S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., Alpine Construction Polska Sp. z o.o., PBG Technologia Sp. z o.o. Jak informował Emitent żądania pozwu złożonego przez Martifer są nieuzasadnione i pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Wniesienie pozwu przez Martifer w ocenie Emitenta stanowiło działanie taktyczne i miało na celu
polepszenie sytuacji negocjacyjnej Martifer w związku z dopuszczeniem się przez Martifer rażących naruszeń zawartej z Emitentem umowy o roboty budowlane, o której mowa powyżej. Kwota, której Emitent domaga się od Konsorcjum nie jest porównywalna z kwotą pozwu z jakim Martifer Polska Sp. z o.o. wystąpił między innymi przeciwko Emitentowi (odpowiedzialność solidarna) w grudniu 2010 r. Wynika to z faktu domagania się przez Spółkę zwrotu jedynie słusznie poniesionych kosztów od Konsorcjum firm Martifer Polska Sp. z o.o. i Ocekon Engineering s.r.o. Spółka zwraca również uwagę, iż wartość przedmiotu sporu z pozwu Martifer Polska Sp. z o.o. uległa zmniejszeniu o ok. 30 mln zł (w porównaniu do wartości pierwotnej), choć nie zaszły od tego czasu żadne istotne przesłanki to uzasadniające. Świadczy to o absurdalności kwot wskazanych w przedmiotowym pozwie przeciwko Spółce. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emiten-tów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Bartosz Basa Osoba upoważniona Bartosz Basa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax