Trwa ładowanie...
d2s54ji

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Kompleksowe wykonanie robót budowla...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowo - instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia, urządzeń i aparatury w trzech obiektach szpitalnych (9/2013)

Share
d2s54ji

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowo - instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia, urządzeń i aparatury w trzech obiektach szpitalnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. informuje o podpisaniu umowy na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej" realizowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oferta ERBUD S.A. złożona w publicznym postępowaniu przetargowym w procedurze nieograniczonej, została wybrana jako najkorzystniejsza. LP WYSZCZEGÓLNIONE DANE Z KONTRAKTU 1. Data podpisania umowy 28.02.2013r. 2. Zamawiający (dokładna nazwa i siedziba): ? Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp.z o.o. w Krakowie, Os .Złotej Jesieni 1 31-826 Kraków ? Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80 ? Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie (33-100) ul. Lwowska 178a 3. Wartość kontraktu: 42 990 000,00zł brutto tj. 34 951 219,51zł netto 4. Przedmiot kontraktu: Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowo -
instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia, urządzeń i aparatury w trzech obiektach szpitalnych tj.: ? Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 31-826), osiedle Złotej Jesieni 1 ? Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80, ? Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie (33-100) ul. Lwowska 178a; Zakres kontraktu obejmuje m.in.: wykonanie instalacji trigeneracji w oparciu o dwa agregaty o parametrach 238 kW (moc elektryczna) i 363 kW (moc cieplna), budowę systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz modernizację instalacji elektrycznej wraz z transformatorami, modernizacją instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), Building Managment System (BMS), modernizację instalacji wentylacji polegającą na wymianie ponad 70 central, wykonanie systemu produkcji wody lodowej w oparciu o nowe agregaty wody
lodowej pracujące w systemie kaskadowym, budowę kotłowni kondensacyjnej w tym m.in dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. kotłów kondensacyjnych, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej połączona z instalacją 10szt gazowych (w tym absorpcyjnych) pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz chłodu wraz z wykonaniem 42 odwiertów, wymianę i modernizację zewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej i zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, modernizację wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą wszystkich grzejników w ilości ponad 4500szt, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku technicznego (kotłowni i wymiennikowni). 5. Parametry charakterystyczne obiektu:. Powierzchnia netto budynków: ponad 142 000m2 Kubatura budynków: ponad 600 000m3 6. Miejsce wykonywania kontraktu: Kraków, Tarnów 7. Terminy realizacji: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy 8. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania): 36 miesięcy gwarancji 9. Gwarancja dobrego wykonania
(wartość, termin obowiązywania): 4 299 000,00zł do 30.11.2014r., 10. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (wartość termin obowiązywania): 1 289 700,00zł do 15.12.2017r., 11. Kary umowne: Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu w § 2 ust. 2, opóźnienia w wykonaniu poszczególnego zadania ? w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonych w § 2 ust. 4 terminów wykonania zadania. opóźnienia, w usunięciu wad ? w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. Łączna
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto. Jest to kolejny projekt sektora budownictwa szpitalnego realizowany przez ERBUD S.A. na terenie kraju, wliczając w to zrealizowane obiekty; CMI Akademii Medycznej w Gdańsku, Rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz aktualne projekty prowadzone przez Oddział Rzeszów: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie i kolejny etap Rozbudowy Szpitala im. PCK w Nisku, zaprojektowanie i budowa 10-cio salowego Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią w Krośnie, zaprojektowanie i wykonanie 4-ro salowego Bloku Operacyjnego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie. Wartość projektów należących do tego sektora to ponad 400 mln PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s54ji

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 FALSE skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012 kwartał / rok dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR w walucie zł data przekazania: 2012-11-14 ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) ERBUD S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 02-819 Warszawa (kod pocztowy)
(miejscowość) Puławska 300A (ulica) (numer) 022 548-70-00 022 548-70-20 (telefon) (fax) info@erbud.pl www.erbud.pl (e-mail) (www) 879-017-22-53 005728373 (NIP) (REGON) | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s54ji

Podziel się opinią

Share
d2s54ji
d2s54ji