Trwa ładowanie...
d3w31ma

ES-SYSTEM S.A. - Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy (11/2015)

ES-SYSTEM S.A. - Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy (11/2015)

Share
d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ES-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, iż dnia 8 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 6/2015 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy w treści zaproponowanej przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z tą uchwałą całość zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, w wysokości 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100) przeznaczona będzie do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł. (piętnaście milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote, 95/100) i obejmuje: 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100) 1.2. kwotę 366 563,24 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 24/100) pochodzącą z likwidacji ?Programu
Motywacyjnego spółki ES-SYSTEM S.A.?, 1.3. kwotę 11 920 352,82 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100) przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na: 30 czerwca 2015 r. Termin wypłaty dywidendy: 14 lipca 2015 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259), zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r (Dz. U. z 2009 r. nr 131 poz. 1080), § 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 6563633 | | 12 6563649 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | essystem@essystem.pl | | www.essystem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792551640 | | 351610904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Teresa Wierzbicka Piotr Orłowski Prokurent Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma