Trwa ładowanie...
d2jljvp

EUROMARK POLSKA S.A. - Korekta omyłek pisarskich w Informacji dodatkowej do skróconego skonsolido...

EUROMARK POLSKA S.A. - Korekta omyłek pisarskich w Informacji dodatkowej do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Euromark Polska" S.A. oraz pozostałych informacjach do rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 (4/2012)

Share
d2jljvp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta omyłek pisarskich w Informacji dodatkowej do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Euromark Polska" S.A. oraz pozostałych informacjach do rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Spółka)
informuje, iż w Informacji dodatkowej do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 oraz pozostałych informacjach do rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012, które stanowią elementy rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 opublikowanego w dniu 16 stycznia 2012 roku wystąpiły omyłki pisarskie w zakresie wskazanym poniżej: - w wybranych danych finansowych skonsolidowanych zaprezentowanych na str.6 ww. dokumentu w wierszu Zysk z działalności operacyjnej wpisano w 4 kolumnach niepoprawne wartości w następującym zakresie: ? w kolumnie 01.03.2010-31.08.2011 (I-VI kw. 2010/2011) Konsolidacja (zł) winno być 3.938 zamiast błędnie podanych 77.673, ? w kolumnie 01.09.2010-31.08.2011 (III-VI kw. 2010/2011) Konsolidacja (zł) winno być 4.017 zamiast błędnie podanych 55.099, ? w kolumnie
01.03.2010-31.08.2011 (I-VI kw. 2010/2011) Konsolidacja (eur) winno być 985 zamiast błędnie podanych 19.425, ? w kolumnie 01.09.2010-31.08.2011 (III-VI kw. 2010/2011) Konsolidacja (eur) winno być 1.005 zamiast błędnie podanych 13.782, - w wybranych danych finansowych jednostkowych zaprezentowanych na str. 7 ww. dokumentu w wierszu Zysk z działalności operacyjnej wpisano w czterech kolumnach niepoprawne wartości w następującym zakresie: ? w kolumnie 01.03.2010-31.08.2011 (I-VI kw. 2010/2011) Jednostka (zł) winno być 2.036 zamiast błędnie podanych 73.196, ? w kolumnie 01.09.2010-31.08.2011 (III-VI kw. 2010/2011) Jednostka (zł) winno być 2.647 zamiast błędnie podanych 51.916, ? w kolumnie 01.03.2010-31.08.2011 (I-VI kw. 2010/2011) Jednostka (eur) winno być 509 zamiast błędnie podanych 18.305, ? w kolumnie 01.09.2010-31.08.2011 (III-VI kw. 2010/2011) Jednostka (eur) winno być 662 zamiast błędnie podanych 12.985, - w tabeli Struktura pasywów zamieszczonej na str. 11 ww. dokumentu w wierszach Wynik z lat ubiegłych
oraz Zysk (strata) netto wpisano w trzech kolumnach niepoprawne wartości w następujących zakresie: ? w kolumnie 30.10.2010 PLN mln w wierszu Wynik z lat ubiegłych winno być (-0,4) a w wierszu Zysk (strata) netto winno być (1,4) zamiast błędnie podanych odpowiednio 0,7 oraz 0,3. ? w kolumnie 30.10.2010 Struktura % w wierszu Wynik z lat ubiegłych winno być (-0,4) a w wierszu Zysk (strata) netto winno być 1,3 zamiast błędnie podanych odpowiednio 0,6 oraz 0,3, ? w kolumnie zmiana % w wierszu Wynik z lat ubiegłych winno być (-50,0) a w wierszu Zysk (strata) netto winno być 0,0 zamiast błędnie podanych odpowiednio (-128,6) oraz 366,7. - w tabeli Przychody i wyniki segmentów zamieszczonej na str. 22 ww. dokumentu w wierszu Segment hurtowy w kolumnie Przychody okres od 01.09.2010 do 30.11.2010 000?PLN winno być 9.249 zamiast błędnie podanych 8.249, - w tabeli zamieszczonej w punkcie Rzeczowe aktywa trwałe na str. 27 ww. dokumentu w kolumnie Rzeczowe aktywa trwałe wpisano w czterech wierszach niepoprawne dane w
następującym zakresie: ? w wierszu Wartość w dniu 01.09.2011 r. winno być 17.239 zamiast błędnie podanych 17.329, ? w wierszu Różnice kursowe winno być 12 zamiast błędnie podanych (-12), ? w wierszu Zwiększenia winno być 848 zamiast błędnie podanych 847, ? w wierszu Zmiana wyceny rzeczowych aktywów trw. winno być 0 zamiast błędnie podanych (-65), - w tabeli Struktura należności zamieszczonej na str. 42 ww. dokumentu w pozycji Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług winno być 2.088,9 zamiast błędnie podanych 0,0, - w tabeli Struktura zobowiązań zamieszczonej na str. 43 ww. dokumentu w pozycji Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług winno być 1.441,4 zamiast błędnie podanych 0,0. Opisane powyżej korekty mają charakter wyłącznie redakcyjny i nie wpływają na pozostałe dane finansowe oraz informacje zaprezentowane w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 w szczególności na dane
finansowe zaprezentowane w skróconych sprawozdaniach odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje skorygowaną Informację dodatkową do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 oraz pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu "Euromark Polska" S.A. za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja dodatkowa do Q1 2011_12 final (korekta).pdf | Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Euromark Polska SA za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of "Euromark Polska" S.A. (Company) informs that in the Additional Information to the condensed consolidated financial statement of „Euromark Polska” S.A. for the I quarter of the financial year 2011/2012 and remaining information to the extended consolidated report of „Euromark Polska” S.A. for the I quarter of the financial year 2011/2012, which are integral parts of the extended consolidated report of „Euromark Polska” S.A. for the I quarter of the financial year 2011/2012 published on 16th January 2012, there occurred editorial mistakes as presented below: - in the selected consolidated financial data presented on page 4 of the above document in the line Operational result in column 4 inappropriate values were given: • In the column 01.03.2010-31.08.2011 (QI-VI 2010/2011) Consolidation (PLN) should be 3.938 instead of wrongly quoted 77.673, • In the column 01.09.2010-31.08.2011 (QIII-VI 2010/2011) Consolidation (PLN) should be 4.017 instead of wrongly quoted 55.099, • In the
column 01.03.2010-31.08.2011 (QI-VI 2010/2011) Consolidation (EUR) should be 985 instead of wrongly quoted 19.425, • In the column 01.09.2010-31.08.2011 (QIII-VI 2010/2011) Consolidation (EUR) should be 1.005 instead of wrongly quoted 13.782, - in the selected stand-alone financial data presented on page 5 of the above document in the line Operational result inappropriate values were given in four columns: • In the column 01.03.2010-31.08.2011 (QI-VI 2010/2011) Stand-alone (PLN) should be 2.036 instead of wrongly quoted 73.196, • In the column 01.09.2010-31.08.2011 (QIII-VI 2010/2011) Stand-alone (PLN) should be 2.647 instead of wrongly quoted 51.916, • In the column 01.03.2010-31.08.2011 (QI-VI 2010/2011) Stand-alone (EUR) should be 509 instead of wrongly quoted 18.305, • In the column 01.09.2010-31.08.2011 (QIII-VI 2010/2011) Stand-alone (EUR) should be 662 instead of wrongly quoted 12.985, - in the table Equity structure on page 9 of the above document in the lines Prior years results and Net profit
(loss) inappropriate values were given in three columns: • In the column 30.10.2010 PLN mln in the line Prior years profit should be (-0,4) and in line Net profit (loss) should be (1,4) instead of wrongly quoted 0,7 and 0,3 respectively. • In the column 30.10.2010 Structure % in the line Prior years profit should be (-0,4) and in line Net profit (loss) should be 1,3 instead of wrongly quoted 0,6 and 0,3, • In the column Change % in the line Prior years result should be (-50,0) and in line Net profit (loss) should be 0,0 instead of wrongly quoted (-128,6) and 366,7 respectively. - in the table Sectors’ income and results on page 18 of the above document in the line Wholesale sector in the column Income period from 01.09.2010 to 30.11.2010 000’PLN should be 9.249 instead of wrongly quoted 8.249, - in the table in point Tangible fixed assets on page 22 of the above document in the column Tangible fixed assets inappropriate values were given in four line: • In the line Value at 01.09.2011 should be 17.239
instead of wrongly quoted 17.329, • In the line Foreign Exchange differences should be 12 instead of wrongly quoted (-12), • In the line Increase should be 848 instead of wrongly quoted 847, • In the line Revaluation of tangible fixed assets should be 0 instead of wrongly quoted (-65), - in the table Receivables on page 36 of the above document in the line Short-term receivables from related entities due to deliveries and services should be 2.088,9 instead of wrongly quoted 0,0, - in the table Structure of liabilities on page 37 of the above document in the line Liabilities towards related entities due to deliveries and services should be 1.441,4 instead of wrongly quoted 0,0. The corrections described above are only of editorial type and do not impact other financial data and information presented within the extended consolidated report of „Euromark Polska” S.A. for the I quarter of the financial year 2011/2012 particularly on the financial data presented in condensed statements stand-alone and consolidated
respectively for the I quarter of the financial year 2011/2012. As an attachment to the present report the Company delivers the corrected Additional Information to the consolidated condensed financial statement for the I quarter of the financial year 2011/2012 and remaining information to the extended consolidated report of „Euromark Polska” S.A. for the I quarter of the financial year 2011/2012. | |

d2jljvp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 504 18 60 | | 022 676 87 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 James Kelly Prezes Zarządu
2012-01-20 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp