Trwa ładowanie...
d2gq1i0

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Raport półroczny P (2013)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Raport półroczny P (2013)

Share
d2gq1i0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 14 910 12 366 3 538 2 927
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 482 2 737 352 648
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 408 2 657 571 629
Zysk (strata) netto 2 059 5 567 489 1 318
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 059 5 567 489 1 318
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,37 0,99 0,09 0,24
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,37 0,99 0,09 0,24
Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,214 4,2246
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 760 498 -655 118
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 501 -922 -831 -218
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 063 228 727 54
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 198 -195 -759 -46
Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,214 4,2246
BILANS
Aktywa 50 115 39 809 11 576 9 342
Zobowiązania długoterminowe 3 765 2 751 870 646
Zobowiązania krótkoterminowe 25 446 15 960 5 878 3 745
Kapitał własny 20 904 21 098 4 829 4 951
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20 904 21 098 4 829 4 951
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3292 4,2613
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe EuCO S.A..pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gq1i0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport półroczny P | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-19 | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | LEGNICA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. KOLBE | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (76) 723 98 00 | | +48 (76) 723 98 50 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 JOLANTA ZENDRAN CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-19 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0