Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

EUROTEL S.A. - Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową. (5/2015)

EUROTEL S.A. - Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową. (5/2015)
Share
d4mpydu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że: w dniu dzisiejszym Emitent podpisał Aneks Nr A3/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku, podpisanej pomiędzy Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, a Emitentem. Powyższy aneks wprowadza zmianę do umowy w postaci przedłużenia okresu obowiązywania limitu globalnego w kwocie, bez zmian, 8 mln ( słownie: osiem milionów) złotych do dnia 25.01.2016 roku. W ramach globalnego limitu bank
udziela: -kredytu w kwocie 5 mln (słownie: pięć milionów) złotych , który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalność Emitenta, - linie na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 5 mln (słownie: pięć milionów) złotych, która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności. Zgodnie z umową Emitent zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 8 mln( słownie: osiem milionów) złotych miesięcznie. Szczegóły dotyczące umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku Emitent publikował w raporcie bieżącym RB 32/2013 i ostatnich zmian do umowy w raportach RB15/2014 i RB 24/2014. Zabezpieczeniem wierzytelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych. W ramach zawartego aneksu Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
(telefon) (fax)
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d4mpydu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2015-01-26 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu