Trwa ładowanie...
d4cq2tp
d4cq2tp
espi

EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (5/2012)

EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (5/2012)
Share
d4cq2tp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o udzieleniu przez emitenta pożyczki jednostce powiązanej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 lutego 2012 roku została zawarta Umowa pożyczki pomiędzy Eurotel S.A zwaną dalej Pożyczkodawcą a Spółką powiązaną MEDIA System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Dworcowej 81B, zwaną dalej Pożyczkobiorcą. Przedmiotem pożyczki objętej umową jest kwota pieniężna 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Kwota pożyczki zostanie przeznaczona na cele związane z działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy. Termin zwrotu całej kwoty udzielonej pożyczki ustalono na dzień 31 grudnia 2012 roku. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w terminie ustalonym przez obie
Strony. Oprocentowanie pożyczki ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 1 % w stosunku rocznym, w dniu zawarcia niniejszej Umowy oprocentowanie wynosi 5,75% w stosunku rocznym. Pożyczkodawca udziela pożyczki ze środków własnych. Kryterium powiązań: transakcja z podmiotem powiązanym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
058 5203819 - 20 058 5203819 w 202
(telefon) (fax)
gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d4cq2tp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2012-02-16 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cq2tp

Podziel się opinią

Share
d4cq2tp
d4cq2tp