Trwa ładowanie...
d1fq7oo
d1fq7oo
espi

FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. - Uzupełnienie porzędku obrad WZA wprowadzone na żądanie akcjonarjusza...

FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. - Uzupełnienie porzędku obrad WZA wprowadzone na żądanie akcjonarjusza (2/2013)
Share
d1fq7oo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porzędku obrad WZA wprowadzone na żądanie akcjonarjusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ZArząd Fabryki Maszyn Ożarów S.A w upadłości układowej , informuje , że na podstawie art 401 Ksh otrzymal od uprawnionego akcjonarjusza wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r , zawierający projekt uchwały nr.14 Wobec powyższego Zarząd Spółki przedstawia nowy porządek obrad WZA uzupełniony na wniosek uprawninego akcjonarjuszao podpunkt d)w pkt.6 oraz podpunkt d) w pkt. 7 , a także projekt uchwały nr 14. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd : a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, b. sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, oraz przedstawienie przez RadE wniosków w sprawach:
a)przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012. b)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. c) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. d)dalszego istnienia Spółki w odniesieniu do art. 397Ksh. 7. Podjęcie przez Zwyczjne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. b) rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. c) przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 d) podjęcie w trybie art. 397 Ksh uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki. e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. f) udzielenie członkm Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. g) ustalenia wynogrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia FABRYKI MASZYN OŻARÓW S.A w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie z dnia 27 czerwca 2013 roku w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. paragraf 1 Działając na podstawie art. 397 Ksh Zwygzajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Ożarów S.A w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie postanawia o dalszym funkcjonowaniu/ zaprzestaniu funkcjonowania Spółki pomimo/ ze względu na wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dziń 31 grudnia 2012 r straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. paragraf 2 Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. paragraf 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZwolanieWZA-12013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Board Machinery Factory Ożarów S.A in arrangement bankruptcy announces that pursuant to Art. 401Ksh received from an authorized sharehoder proposal, forsupplementing the resolution no.14.Therefore, the Board of Directores presents a new agenda for the WZA , completed at the request of an authorized shareholder of point d) in point.6 and subsection d) in section 7 , and a draft resolution no 14:

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA MASZYN OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-530 Ożarów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobów 9
(ulica) (numer)
15 8313061 15 8313064
(telefon) (fax)
info@fm-ozarow.pl fm-ozarow.pl
(e-mail) (www)
715 15 78 290 431122904
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Roland Janocha Prezes Zarządu Roland Janocha

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq7oo

Podziel się opinią

Share
d1fq7oo
d1fq7oo