Trwa ładowanie...
d2fw28t

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (5/2015)

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (5/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 29 sierpnia 2014 r., tj. opublikowania raportu bieżącego nr 50/2014, zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę. Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 29 sierpnia 2014 r. do 26 lutego 2015 r. wynosi 79.376.516,05 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na 21 listopada 2014 r. zawarta pomiędzy FAMUR S.A. (Wykonawca) a Kompanią Węglową S.A. (Zamawiający) na kwotę netto 11.040.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi modernizacji obiektów, odwodnienia, instalacji i hydrantów oraz przebudowa zaplecza technicznego wraz z oświetleniem służącym do obsługi placów składowych urobku w ZPMW KW S.A. Oddział KWK ?Marcel?. Wymagany termin realizacji zamówienia został określony na
36 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Strony umowy ustaliły możliwość częściowego fakturowania w związku z etapową realizacją przedmiotu umowy. Strony umowy ustaliły następujące kary umowne, których maksymalna wartość może przekroczyć 10% wartości kontraktu lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro: - Każda ze stron zobowiązuje się zapłacić drugiej karę umowną ? w wysokości 10% wartości netto umowy ? w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek z jej stron, z przyczyn za którą ponosi odpowiedzialność. - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej ? w wysokości 10% wartości netto umowy ? w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 694.294 tys. zł. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
2015-02-26 Ireneusz Tomecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t