Trwa ładowanie...
db2i7au

FASING - Aneks do zawartego kontraktu. (53/2011)

FASING - Aneks do zawartego kontraktu. (53/2011)

Share
db2i7au

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do zawartego kontraktu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 6 grudnia 2011 roku został podpisany przez FASING SA (druga strona kontraktu) aneks do kontraktu zawartego dnia 14 listopada 2006 roku ze Spółką Akcyjną "ANŻERSKIJ MASZYNOSTROITELNYJ ZAWOD" w Anżero ? Sudżeńsk Federacja Rosyjska. Według zawartego aneksu zwiększeniu ulega ogólna suma kontraktu z 980.000,00 EUR do 2.000.000,00 EUR oraz zostaje przedłużony okres jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przedmiotem kontraktu jest kupno-sprzedaż części zamiennych do urządzeń górniczo ? kopalnianych, a mianowicie: łańcuchy zgrzebłowe w komplecie ze zgrzebłem z wymiarem zapisanym dla każdego etapu oraz sprzęgieł różnego typu i części zamiennych do nich zapisanych dla każdego etapu, które będą dostarczane oddzielnymi partiami po podpisaniu kolejnych Aneksów. Techniczna charakterystyka towaru i cena będzie zapisana do każdego etapu dostawy w Aneksach, które będą nieodłączną częścią niniejszego
kontraktu. Cena towaru po podpisaniu Aneksu przez strony na kolejny etap dostawy, jest stałą i nie podlega zmianie. Kontrakt na wartość 980.000,00 EUR, który został zawarty na okres od 14.11.2006r. do 31.12.2011r, a obecnie przedłużony do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz ze zwiększeniem jego wartości do 2.000.000,00 EUR zawiera następujące Sankcje: Jeśli towar lub jego części na podstawie ewentualnej reklamacji uznanej przez "Sprzedającego" w okresie gwarancyjnym oraz przy zachowaniu warunków gwarancji nie będą wysłane w terminie uzgodnionym w Aneksie, to "Sprzedający" zapłaci karę "Zamawiającemu" w wysokości 0,5% od kwoty równoważnej wartości wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia w wysyłce. Jednak ogólna wartość kary wg danego punktu nie może przewyższyć 5% wartości wadliwego towaru. Jeśli "Zamawiający" nie przekaże "Sprzedającemu" płatności w terminach wymienionych w Aneksach to "Zamawiający" zapłaci odszkodowanie umowne "Sprzedającemu" w wysokości 0,5% od tej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Jednak
ogólna wartość odszkodowania ogólnego wg danego punktu nie może przewyższyć 5% kwoty określonych w Aneksach. Jeśli "Sprzedający" nie wyśle towaru w terminach określonych w Aneksach to "Sprzedający" zapłaci odszkodowanie umowne "Zamawiającemu" w wysokości 5% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia. Ogólna wartość odszkodowania umownego wg danego punktu nie może przekroczyć 5% wartości towaru określonych w Aneksach. Arbitraż: Wszelkie spory i różnice zdań oraz pretensje, które mogą powstać w wyniku realizacji niniejszego kontraktu, dotyczące naruszenia, zerwania lub nieważności kontraktu, będą, w miarę możliwości rozwiązywane na drodze negocjacji między stronami. W przypadku, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia to sprawy rozwiązywanie będą przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej jeśli pozwanym będzie "Zamawiający" lub przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, jeśli pozwanym będzie "Sprzedający". Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto
wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2011 r. wynosił 59.548,6 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db2i7au

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2011-12-07 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db2i7au

Podziel się opinią

Share
db2i7au
db2i7au