Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

FASING - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok (25/2011)

FASING - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok (25/2011)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej FASING SA podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę nr 61/VII/2011, w której oceniła pozytywnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wynoszący 2.475.640,96 zł w sposób następujący: ? kwotę 621.449,80 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł na jedną akcję, ? kwotę 1.854.191,16 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowany przez Zarząd dzień 30 sierpnia 2011 roku jako dzień ustalenia dywidendy oraz dzień 14 września 2011 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Spółki zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: § 38 ust. 1
pkt. 11. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2011-05-27 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv