Trwa ładowanie...
d4ml7e1
d4ml7e1
espi

FASING - Udzielenie poręczeń podmiotowi zależnemu. (34/2014)

FASING - Udzielenie poręczeń podmiotowi zależnemu. (34/2014)
Share
d4ml7e1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczeń podmiotowi zależnemu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 listopada 2014 roku spółka udzieliła spółce zależnej MOJ S.A. poręczeń kredytów na łączną wartość 7.500,0 tys. zł na okres jednego roku. Umowy poręczenia za zobowiązania spółki MOJ S.A. zostały podpisane pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Poręczyciel) a Getin Noble Bank S.A. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach poręczenia, Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania na rzecz Banku zobowiązań wynikających z tytułu zawartych z Bankiem przez spółkę MOJ S.A. następujących umów kredytowych: 1) kredyt w rachunku bieżącym udzielony do wysokości 1.500,0 tys. zł. Umowę poręczenia zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 3.000,0 tys. zł. Bank może wystąpić do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w okresie do dnia 18.11.2017r. 2) kredyt złotowy obrotowy
rewolwingowy udzielony do wysokości 3.000,0 tys. zł. Umowę poręczenia zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 6.000,0 tys. zł. Bank może wystąpić do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w okresie do dnia 18.11.2017r. 3) kredyt złotowy obrotowy rewolwingowy udzielony do wysokości 3.000,0 tys. zł. Umowę poręczenia zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 6.000,0 tys. zł. Bank może wystąpić do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w okresie do dnia 14.11.2017r. W każdej z powyższych umów poręczenia Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania wynikających z niniejszych umów zobowiązań w sposób i terminach określonych przez Bank w skierowanym do niego żądaniu. Za udzielone poręczenia spółce MOJ S.A zostanie naliczona prowizja w wysokości 2% wartości każdego poręczenia tj. 150,0 tys. zł Charakter powiązań: spółka MOJ S.A. jest podmiotem
zależnym w stosunku do spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Łączna wartość wyżej wymienionych udzielonych poręczeń przekracza równowartość co najmniej 10% wartości kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2014r. wynosił 72.169,7 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)
d4ml7e1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2014-11-20 Stanisław Śwituła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ml7e1

Podziel się opinią

Share
d4ml7e1
d4ml7e1