Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

FASING - Umowa znacząca. (31/2014)

FASING - Umowa znacząca. (31/2014)
Share
d466mq9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.(Sprzedający) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2014 roku wpłynął do Spółki kontrakt podpisany przez drugą stronę kontraktu tj. przez spółkę Shenhua Logistic Group Corporation Ltd. (Kupujący) z siedzibą w Beijing (Chiny). Przedmiotem kontraktu jest dostawa łańcuchów górniczych płaskich, ogniw blokowych i zgrzebeł do łańcuchów na łączną wartość 4.781.097,00 EUR. Właściwe terminy dostaw są określone w załączniku do kontraktu zgodnie z którym dostawy będą realizowane partiami począwszy od 1 lutego 2015 roku do 1 lipca 2015 roku. Jeśli Sprzedający nie dokona dostawy na czas zgodnie z zapisami Kontraktu (z wyjątkiem zapisów dotyczących siły wyższej), Kupujący dokonuje przełożenia dostawy pod warunkiem, że Sprzedający zgadza się zapłacić za rozwiązaną szkodę. Jednak rozwiązanie szkód nie stanowi więcej niż 5% wartości niedostarczonych i opóźnionych towarów, gdzie dwa pierwsze tygodnie są rozumiane jako karencja
związana z opóźnioną dostawą. Stawka kary jest naliczana jako 0,5% za każde 7 dni kalendarzowych, nieparzyste dni niższe niż 7 dni są liczone jako 7 dni. Jeśli Sprzedający nie dokona dostawy w ciągu 10 tygodni od daty wysyłki wyszczególnionej w Kontrakcie, Kupujący ma prawo unieważnić Kontrakt. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostawy niepełne lub niewłaściwe, wypełniając wszystkie formalności oraz ponosząc koszt i ryzyko na własny rachunek. Wszelkie spory wynikające z realizacji, lub w związku z kontraktem będą rozstrzygane w drodze polubownych negocjacji przez obie strony. W przypadku gdy porozumienie nie może być osiągnięte poprzez takie negocjacje, w terminie 2 (dwóch) miesięcy spory będą następnie złożone do arbitrażu do Chińskiej Komisji Arbitrażu Handlu Zagranicznego i Gospodarki w Pekinie zgodnie z ich zasadami i procedurami. Orzeczenie arbitrażu będzie ostateczne i wiążące dla obu stron. Koszty arbitrażu poniesie strona przegrywająca za wyjątkiem przypadków kiedy jest to orzeczone przez Komisję
Arbitrażową. Podczas arbitrażu kontrakt będzie nieprzerwanie wykonywany przez obie strony za wyjątkiem tych podlegających arbitrażowi. Kontrakt będzie interpretowany i wykonywany zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej. W sytuacji gdy jakakolwiek treść kontraktu miałaby zostać zmieniona i / lub uzupełniona w drodze wzajemnego porozumienia, wówczas załącznik w formie pisemnego aneksu do kontraktu powinien być podpisany przez obie strony i stanowić integralną część kontraktu. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2014r. wynosił 68.965,6 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)
d466mq9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9