Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

FEERUM S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (15/2014)

FEERUM S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (15/2014)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka" lub "Spółka Przejmująca"), niniejszym zawiadamia zgodnie z art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej "KSH") o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej z "Feer ? Pol" sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie (dalej "Spółka Przejmowana I") oraz Pearl Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Przejmowana II") (dalej razem jako "Spółki Przejmowane"). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz 515 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) (dalej "Połączenie"). Plan Połączenia Spółki
Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 kwietnia 2014 roku, numer 64/2014, poz. 3915. Akcjonariusze Spółki Przejmującej, w terminie od dnia 4 kwietnia 2014 roku, aż do zakończenia walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej i zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej, przy ul. Okrzei 6 w Chojnowie (59-225), z następującymi dokumentami dotyczącymi Połączenia: (a) planem Połączenia, (b) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe oraz sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami Zarządów z działalności Spółek Przejmowanych za cały okres ich działalności, (c) projektami uchwał o Połączeniu, (d) ustaleniami wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 28 lutego 2014 roku, (e) oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzonymi na dzień
28 lutego 2014 roku. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5, art. 516 § 1 oraz art. 502 KSH plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jako że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2014-04-03 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7