Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

FERRO S.A. - Informacja o całkowitych kosztach emisji akcji serii D i F, emisji i odkupienia obli...

FERRO S.A. - Informacja o całkowitych kosztach emisji akcji serii D i F, emisji i odkupienia obligacji serii A oraz transakcji przejęcia NOVASERVIS a.s. (42/2011)
Share
d4hah9q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o całkowitych kosztach emisji akcji serii D i F, emisji i odkupienia obligacji serii A oraz transakcji przejęcia NOVASERVIS a.s. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FERRO S.A. (?Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2011 z dnia 06.05.2011 r. dotyczącego zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji, przekazuje pełną informację na temat całkowitych kosztów związanych z emisją akcji serii D oraz akcji serii F: ? łączne koszty emisji akcji serii D oraz serii F wyniosły 5.837.388,33 zł, w tym: ? przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.272.069,98 zł, ? wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, ? sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 2.489.421,20 zł, ? promocja oferty: 75.897,15 zł; ? średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii D i F objętą subskrypcją wyniósł: 0,5453 zł; ? metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji (w wysokości pomniejszonej o korzyści w podatku dochodowym) pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. Ponadto, Zarząd Spółki w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A, informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii A wyniosły 694.250,00 zł. 35/45 łącznych kosztów emisji obligacji serii A to jest 539.972,22 zł zostaną rozliczone w okresie do wykupu obligacji, tj. w ciągu pięciu lat. 10/45 łącznych kosztów emisji obligacji serii A to jest 154.277,78 zł związane z emisją obligacji odkupionych przez spółkę zależną FERRO International Sp. z o.o. w transakcjach opisanych w raportach bieżących 28/2011 i 36/2011 zostaną zaliczone w koszty 2 kwartału 2011 roku. Ponadto koszty 2 kwartału 2011 roku zostaną obciążone kosztami odkupienia i odsetek od 10.000 sztuk obligacji serii A w wysokości 134.167,30 zł. Koszty związane z emisją, odkupieniem i odsetkami od 10.000 sztuk obligacji serii A w łącznej wysokości 288.445,08 zł mają charakter jednorazowy. Dodatkowo, Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 08.04.2011 r. dotyczącego
informacji o zamknięciu transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s., informuje, że łączne koszty transakcyjne związane bezpośrednio z przejęciem NOVASERVIS a.s. wyniosły 3.451.476,82 zł i zostaną zaliczone w koszty 2 kwartału 2011 roku. Koszty transakcyjne związane bezpośrednio z przejęciem NOVASERVIS a.s. mają charakter jednorazowy. Łącznie skonsolidowane koszty Grupy Ferro zostaną w 2 kwartale 2011 zwiększone o kwotę 3.739.921,90 zł z tytułu kosztów o charakterze jednorazowym związanych z przejęciem NOVASERVIS a.s. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 25 62 100
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2011-06-15 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q