Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

FERRO S.A. - Raport roczny R 2013

FERRO S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3t6wtm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 165 003,3 166 250,4 39 183,9 39 833,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 974,9 7 457,7 2 131,3 1 786,9
Zysk (strata) brutto 10 129,4 (3 325,8) 2 405,5 (796,9)
Zysk (strata) netto 8 802,4 (4 221,0) 2 090,3 (1 011,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 958,9 3 790,9 10 201,6 908,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 783,2 (495,4) 898,4 (118,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 621,5) (13 386,8) (4 422,1) (3 207,5)
Przepływy pieniężne netto, razem 28 120,6 (10 091,3) 6 677,9 (2 417,9)
Aktywa, razem 231 381,3 234 848,0 55 792,2 57 445,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 477,7 81 701,5 18 199,7 19 984,7
Zobowiązania długoterminowe 19 772,3 22 306,8 4 767,6 5 456,4
Zobowiązania krótkoterminowe 55 705,4 59 394,7 13 432,1 14 528,3
Kapitał własny 155 903,6 153 146,5 37 592,5 37 460,6
Kapitał zakładowy 21 183,4 21 183,4 5 107,9 5 181,6
Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:-poszczególne pozycje sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 4,2110 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 4,1736 PLN/EUR;-poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013w wysokości 4,1472 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 4,0882 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie FERRO SA za rok 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie FERRO SA za rok 2013
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego FERRO SA.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego FERRO SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRO SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRO SA
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w FERRO SA.pdf Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w FERRO SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego FERRO S.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego FERRO SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego FERRO S.A..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego FERRO SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3t6wtm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | + 48 12 2767607 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-03-20 Artur Depta Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Przemysław Szczygieł Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Anna Buzdygan Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm