Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

FERRUM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja...

FERRUM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku. (39/2012)
Share
d1uwuyq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd "FERRUM" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Pana ?????.. ?????? na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"FERRUM" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 10. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku. 11. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku. 12.
Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego /podziału zysku / pokrycia straty / za 2011 rok. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok. 14. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącego realizacji skupu akcji własnych. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego
"FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku. 20. Podjęcie Uchwały w sprawie /podziału zysku / pokrycia straty / netto za 2011 rok. 21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księga wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód Wydział XI
Ksiąg Wieczystych. 24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości", o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011. 25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie. 26. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi. 27. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. 28. Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: - ???????. -???????. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Wyborczej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Wyborczej osoby: - ???????. - ....??????. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7 UCHWAŁA NR ?../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków osoby: - ???????. - ???????. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 16 UCHWAŁA NR ..?/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe Sprawozdanie. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 17
UCHWAŁA NR ..?/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczej. zatwierdza powyższe Sprawozdanie. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 18 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn.
zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z : - Rocznym jednostkowym Sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku - Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta - Uchwałą Zarządu Nr //_ z dnia .. r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr _//_ z dnia .. r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe Sprawozdanie
finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę _ złotych (słownie: ), 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _ złotych (słownie:), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące ujemne/dodatnie dochody całkowite w kwocie _ złotych (słownie: ), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _ złotych (słownie: _), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie _ złotych (słownie: _), 6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające, 7. dodatkowe informacje objaśniające projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 19 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z : - Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, - Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta - Uchwałą Zarządu Nr _
/
/_ z dnia .._ r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr _/
/_ z dnia ..__ r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, na które składa się : 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę _ złotych (słownie: _ ), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _ złotych (słownie: _ ) 3.
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące ujemne/dodatnie dochody całkowite w kwocie _ złotych (słownie: _), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _ złotych (słownie: _), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie _ złotych (słownie: _ ), 6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 7. dodatkowe informacje objaśniające projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: podziału zysku/pokrycia straty netto za 2011 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
"FERRUM" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie /pokrycia straty/podziału zysku/ netto za 2011 r. w wysokości ?.. złotych, postanawia /podzielić zysk netto Spółki w następujący sposób/pokryć stratę w następujący sposób/ ?.. projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
"FERRUM" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 13.04.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 13.04.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.04.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu JAROSŁAWOWI ZUZELSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 13.04.2011 r. do
31.12.2011 r. projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 22 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011
r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 23 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księga wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych Działając na podstawie § 26 ust. 1 d Statutu Spółki " FERRUM" S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 10 września 2009r., nr 7/2009 oraz w związku z § 13 umowy z dnia 29
kwietnia 2010r., zawartej w formie aktu notarialnego Repetytorium A Nr 574/2010, przed notariuszem Anną Karczewską prowadzącą Kancelarię Notarialna w Krakowie przy ul. Długiej nr 48/6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyraża zgodę na: ustanowienie nieodpłatnie służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki: ? numerze ewidencyjnym 20/28 objętą księgą wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz numerze ewidencyjnym 20/24 objętą księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych, na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 13/4, 19/4, 23/14 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00052098/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych, ? 19/3, 13/3, 20/25 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00057434/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w
Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych, 20/27, 20/26 objętych księgą wieczystą nr KA1K/00112960/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. udziela Zarządowi zgody na określenie szczegółowych warunków umowy o ustanowienie służebności gruntowych określonych w § 1 niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 24 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości", o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011. § 1 Działając na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza ? spółki BSK Return S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia powołać rewidenta do spraw szczególnych - ????????, adres : ????????.., w dalszej części uchwały zwany Rewidentem, na koszt "FERRUM" S.A., oraz : 1) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta, które obejmuje zasadność gospodarczą zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości" o której mowa w rapocie bieżącym nr 85/2011, 2) zobowiązać Spółkę do udostępnienia Rewidentowi następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie : a) warunki cenowe, z jakich wynika kwota netto ok. 5,3 mln EUR, na jaką opiewa "umowa na dostawę rur izolowanych o większej wartości" zgodnie z raportem bieżącym nr 85/2011, b) zapytania ofertowe złożone
przez "FERRUM" S.A. podmiotom trzecim dotyczące dostawy rur izolowanych będących przedmiotem "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości", o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011, c) otrzymane przez "FERRUM" S.A oferty, zaproszenia do rokowań itp. dotyczące dostawy rur izolowanych będących przedmiotem "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości" o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011, d) inne dokumenty dotyczące cen rynkowych, w oparciu o które "FERRUM" S.A. uzgodniła w/w warunki cenowe w "umowie na dostawę rur izolowanych o większej wartości", o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011, 3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień ............... 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 25 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej
kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie. § 1 Działając na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza ? spółki BSK Return S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia powołać rewidenta do spraw szczególnych - ????????, adres : ????????.., w dalszej części uchwały zwany Rewidentem, na koszt "FERRUM" S.A., oraz : 1) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta, które obejmuje celowość i zasadność gospodarczą kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie, 2) zobowiązać Spółkę do udostępnienia Rewidentowi następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w
powyższym zakresie : a) zawarte przez "FERRUM" S.A. umowy o usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie, b) opinie, analizy, ekspertyzy, wyceny itp. sporządzone dla "FERRUM" S.A. w wykonaniu tych umów, c) dokumenty księgowe dotyczące wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. z tytułu tych umów, d) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, z których wynika, że zlecone usługi pozostawały w związku z prowadzeniem spraw "FERRUM" S.A., 3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień ???????.. 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 26 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi. § 1 Działając na
podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza ? spółki BSK Return S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia powołać rewidenta do spraw szczególnych - ????????, adres : ????????.., w dalszej części uchwały zwany Rewidentem, na koszt "FERRUM" S.A., oraz : 1) określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez Rewidenta, które obejmuje celowość i zasadność gospodarczą wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w latach 2010-2011 na usługi doradcze, prawne, podatkowe, prawno - podatkowe, księgowe i audytorskie związane bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniem połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi, 2) zobowiązać Spółkę do udostępnienia Rewidentowi następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie : a) zawarte przez "FERRUM" S.A. umowy o usługi doradcze, prawne,
podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie związane bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniem połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi, b) opinie, analizy, ekspertyzy itp. sporządzone dla "FERRUM" S.A. w wykonaniu tych umów, c) dokumenty księgowe dotyczące wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. z tytułu tych umów, d) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, według stanu na dzień zawarcia pierwszej z tych umów, dotyczące prac nad połączeniem "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi, e) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, według stanu na dzień zawarcia ostatniej z tych umów, dotyczące prac nad połączeniem "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi, f) dokumenty spółki "FERRUM" S.A. oraz jej organów, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., dotyczące prac nad połączeniem "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi, 3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień ??????.. 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 27
UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynosi ?. członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ?../2012 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku. w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami W drodze głosowania w grupie powołano w skład Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A Pana ???????, projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 28 UCHWAŁA NR ?../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 9 maja 2012 roku w
sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Zwyczajne Wale Zgromadzenie Akcjonariuszy "FERRUM" S.A. ustaliło wysokości osobnego wynagrodzenia w kwocie ??? brutto należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Jednocześnie Spółka przypomina, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie publikacji raportów okresowych w 2012 roku dokumenty, o których mowa w punktach 8-11 i 16-19 planowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. odpowiednio: Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia
2011 roku oraz Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku, opublikowane zostaną w dniu 20 marca 2012 r. Ponadto Spółka informuje, że dokumenty, o których mowa w pkt 12 i 13 planowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. odpowiednio: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego [odpowiednio] podziału zysku albo pokrycia straty za 2011 rok, jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok przekazane zostaną do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich sporządzeniu, co nastąpi po publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d1uwuyq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2012-02-16 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq