Trwa ładowanie...
d3n3071

FERRUM - Przekroczenie wartości umów zawartych z ISOPLUS FERWARMETECHNIK Ges.m.b.H AUSTRIA progu ...

FERRUM - Przekroczenie wartości umów zawartych z ISOPLUS FERWARMETECHNIK Ges.m.b.H AUSTRIA progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. (182/2012)

Share
d3n3071

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 182 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości umów zawartych z ISOPLUS FERWARMETECHNIK Ges.m.b.H AUSTRIA progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 r. zawarł kolejną umowę z ISOPLUS FERWARMETECHNIK Ges.m.b.H AUSTRIA (ISOPLUS) na dostawy rur czarnych (Umowa). W związku z powyższym łączna wartość umów na dostawy rur czarnych, zawartych przez Emitenta z ISOPLUS w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła ok. 49,7 mln zł netto. W omawianym okresie umową o największej wartości była w/w Umowa na dostawy rur czarnych, której wartość wynosi ok. 8,5 mln EURO, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Umowy odpowiada kwocie ok. 34,8 mln zł. Termin realizacji Umowy przypada na pierwszy i drugi kwartał 2013 r. Zawarta Umowa nie zawiera zapisów w kwestii kar umownych za niewywiązanie się przez Emitenta z zobowiązań wynikających z jej realizacji, w tym za opóźnienia w dostawach, ani nie odnosi się do kwestii dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako
kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3n3071

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski
2012-12-13 Włodzimierz Kasztalski Prokurent Włodzimierz Kasztalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3n3071

Podziel się opinią

Share
d3n3071
d3n3071