Trwa ładowanie...
d34qt37

FERRUM - Raport roczny R 2014

FERRUM - Raport roczny R 2014

Share
d34qt37
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 395 928 299 938 94 512 71 227
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -5 061 -42 288 -1 208 -10 042
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 598 -49 090 - 2 291 -11 658
Zysk (strata) netto -10 202 -51 924 -2 435 -12 331
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 26 307 40 651 6 280 9 654
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 066 -2 912 -254 -692
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 567 -36 685 -5 626 -8 712
Przepływy pieniężne netto razem 1 674 1 054 400 250
Aktywa razem 303 304 294 007 71 160 70 893
Zobowiązania długoterminowe 23 251 26 677 5 455 6 433
Zobowiązania krótkoterminowe 190 451 167 526 44 683 40 395
Kapitał własny 89 602 99 804 21 022 24 065
Kapitał akcyjny 75 839 75 839 17 793 18 287
Liczba akcji (w sztukach) 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,44 -2,24 -0,11 -0,53
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 3,87 4,31 0,91 1,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListPrezesaFERRUM SA do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy
SprawozdaniezdzialalnosciFERRUMSAw2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRUM S.A.
SprawozdaniefinansoweFERRUMS.A.za2014r.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A.
Opiniairaportniezalbieglegorewidentadosprawza2014r.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d34qt37

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski
2015-03-23 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2015-03-23 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Barbara Sterkowicz Prokurent, Główny Księgowy Barbara Sterkowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37