Trwa ładowanie...
d1eztjf
d1eztjf
espi

FERRUM - Zawarcie z STRABAG sp. z o.o. umów na dostawy elementów stalowych (4/2015)

FERRUM - Zawarcie z STRABAG sp. z o.o. umów na dostawy elementów stalowych (4/2015)
Share
d1eztjf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z STRABAG sp. z o.o. umów na dostawy elementów stalowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (?Emitent", ?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z STRABAG sp. z o.o. (?STRABAG?) na dostawę elementów stalowych (?Umowa?), w związku z zawarciem której łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem i STRABAG w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 12,3 mln zł netto. Umową o największej wartości zawartą w ww. okresie jest wskazana powyżej Umowa, na mocy której Emitent dostarczy na potrzeby realizacji przez STRABAG projektu inwestycyjnego (?Inwestycja?) prefabrykowane elementy pali stalowych w ilości i asortymencie wskazanym przez STRABAG. Szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy zostało ustalone w wysokości 9,7 mln zł netto, przy czym ostateczna ilość dostaw (a tym samym wartość Umowy) wynikać będzie z rzeczywistego zapotrzebowania STRABAG przy realizacji Inwestycji w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą w pierwszym kwartale 2015 r. Umowa przewiduje możliwość zapłaty przez Emitenta kar
umownych: ?- z tytułu opóźnienia w wykonaniu dostaw za każdy dzień nie więcej jednak niż 10% wartości Umowy, ?- z tytułu opóźnienia w wykonaniu dostaw za każdy dzień jeżeli to opóźnienie uniemożliwiło prowadzenie przez STRABAG innych prac w ramach realizacji Inwestycji nie więcej jednak niż 15% wartości Umowy, ?- z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i usterek towarów za każdy dzień nie więcej jednak niż 10% wartości Umowy, ?- z tytułu odstąpienia/rozwiązania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy. Jednocześnie STRABAG może domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Ponadto w przypadku opóźnienia Emitenta w wykonaniu obowiązków umownych STRABAG ma prawo podejmowania na koszt i ryzyko Emitenta działań zastępczych zmierzających do wykonania tych obowiązków. Emitent udzielił gwarancji na towary objęte Umową na okres 68 miesięcy. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania
łącznej wartości ww. umów za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d1eztjf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2015-01-26 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1eztjf

Podziel się opinią

Share
d1eztjf
d1eztjf