Trwa ładowanie...
d49esj7

FOREVER ENTERTAINMENT - Sądowa rejestracja połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman ... - EBI

FOREVER ENTERTAINMENT - Sądowa rejestracja połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. (82/2014)

Share
d49esj7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 82 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sądowa rejestracja połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Forever Entertainment S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek Forever Entertainment S.A. (spółka przejmująca) oraz Madman Theory Games S.A. (spółka przejmowana). Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym Forever Entertainment S.A nr 64/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 oraz na stronie internetowej Madman Theory Games S A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Madman Theory Games S.A. na Forever Entertainment S.A. w zamian za akcje, które Forever Entertainment wyemituje dla akcjonariuszy Madman Theory Games S.A. Uchwała o połączeniu została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 listopada 2014 roku. Zawiadomienia o zamiarze połączenia ukazywały się w raportach bieżących nr: 70/2014 z dnia 17
października 2014 roku, 72/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku oraz były publikowane na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki Forever Entertainment informuje, że z dniem rejestracji połączenia, 10 grudnia 2014 r., został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 7.984.398,80 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy). Podwyższenie nastąpiło w drodze emisji 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,40 zł, które zostaną wydane akcjonariuszom przejętej spółki. Podstawa prawna: § 3, ust. 2, pkt 5 i pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49esj7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Rogaliński Prezes Zarządu
Zbigniew Dębicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49esj7

Podziel się opinią

Share
d49esj7
d49esj7