Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

FORTE - rejestracja przez Sąd zmian w Statucie (28/2014)

FORTE - rejestracja przez Sąd zmian w Statucie (28/2014)
Share
d3gh0lb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | rejestracja przez Sąd zmian w Statucie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej Spółką), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2014 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 16 lipca 2014 roku zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 roku. Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki: I. W § 4 po pkt 4.1? dodano pkt 4.1?: Zarejestrowana zmiana: ?4.1?. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania
praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku.? II. Zmieniono brzmienie § 5 pkt 5.1.1.: Dotychczasowe brzmienie: ?5.1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 3 lata.? Zarejestrowana zmiana: ?5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 5 lat.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb