Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych i ustanowienie ...

FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych i ustanowienie zastawu rejestrowego (27/2013)
Share
d3fz2tr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych i ustanowienie zastawu rejestrowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, że wczoraj wpłynęła od spółki zależnej ART -GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informacja o otrzymaniu przez Kredytobiorcę podpisanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) aneksów do dwóch umów kredytowych. Aneksy opatrzone są datą 3 lipca 2013 r. i dotyczą umowy kredytu w rachunku bieżącym Nr 2010/280/DDF z dnia 9 sierpnia 2010r. oraz umowy kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym Nr 2010/282/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 r. Na podstawie aneksów, Kredytobiorca celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z ww. umów kredytowych, podpisał z Bankiem w dniu 3 lipca 2013 roku umowę zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych polskich) na stanowiących własność Kredytobiorcy towarach handlowych (rzeczach oznaczonych co do gatunku), których łączna wartości księgowa na dzień 19 czerwca 2013 roku wynosiła 24.164.429,65 PLN (słownie: dwadzieścia cztery
miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych polskich i sześćdziesiąt pięć groszy). Do czasu wydania przez sąd postanowienia o wpisie zastawu rejestrowego, przedmiotowe towary handlowe zostały przewłaszczone na rzecz Banku (wydanie postanowienia skutkuje zwrotnym przeniesieniem własności na Kredytobiorcę). Kryterium uznania zawartych aneksów do umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynosząca 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych) co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami
zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2013-07-24 Jakub Fota Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr