Trwa ładowanie...
dx09m4d
dx09m4d
espi

GANT - Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących ...

GANT - Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących Spółki nr 78/2014- nr 87/2014 (93/2014)
Share
dx09m4d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących Spółki nr 78/2014- nr 87/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu - Syndyk masy upadłości GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Legnicy, zwanej dalej ?Spółką?, w związku opublikowaniem przez Spółkę w dniu 7 lipca 2014r. raportów bieżących od nr 78/2014 do nr 87/2014, przedstawia poniżej stanowisko Syndyka co do wskazanych raportów: 1.Uchwały o zmianach w składzie zarządów GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (raport bieżący nr 78/2014), GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca (raport bieżący nr 79/2014), BONUS LUCRUM KSIĘGOWOŚĆ, FINANSE, AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (raport bieżący nr 80/2014), GANT20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 84/2014) są w opinii syndyka nieważne. W raporcie
bieżącym Spółki nr 89/2014 z dnia 8 lipca 2014r. wskazano, iż odwołanie Ireneusza Radaczyńskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą nastąpiło w dniu 7 lipca 2014r. o godz. 15.15. Powołanie przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu w osobie Marcina Kamińskiego nastąpiło z kolei w dniu 7 lipca 2014r. po podjęciu uchwały o odwołaniu Ireneusza Radaczyńskiego. W dniu 7 lipca 2014r. przed godz. 15.15, a zatem również przed momentem powołania Marcina Kamińskiego na Prezesa Zarządu Spółki, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki na obejmujące likwidację majątku oraz powołał syndyka masy upadłości (raport bieżący nr 90/2014 z 9 lipca 2014r.). Zgodnie z art. 186 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk albo zarządca. Wynika z tego, iż w momencie powołania Marcina
Kamińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ustanowiony już został syndyk masy upadłości. We wskazanych spółkach GANT DEVELOPMENT S.A. posiadała bezpośrednio udziały w kapitale zakładowym. Reprezentować Spółkę na zgromadzeniach tych spółek i podejmować uchwały mógł więc wyłącznie syndyk, czynności podjęte przez Marcina Kamińskiego były więc nieważne. Syndyk podkreśla, iż przedstawione stanowisko stanowi wyłącznie opinię syndyka, która ostatecznie podlega weryfikacji sądów, w szczególności sądów w Luksemburgu i na Cyprze, które winny ocenić skuteczność powołanego przepisu art. 186 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zgodnie z obowiązującym w tych państwach prawem. 2.Nieważność powołania Marcina Kamińskiego do zarządu GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu oraz GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca opisana w pkt 3 skutkuje tym, iż dalsze uchwały o zmianach zarządu oraz powołaniu i odwołaniu prokurentów w spółkach zależnych są nieważne lub nieistniejące. Dotyczy to
spółek: KAPELANKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 81/2014), GANT1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 82/2014), RAFAEL INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 83/2014), GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 85/2014), GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 86/2014), ARRADA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (raport bieżący nr 87/2014). W podmiotach tych uchwały były podejmowane przy bezpośrednim lub pośrednim udziale zarządu GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca w osobie Marcina Kamińskiego, nieważnie powołanego uchwałą zgromadzenia GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (raport bieżący nr 78/2014), na którym z kolei nieważną uchwałę w imieniu Gant Development S.A. podejmował Marcin Kamiński.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dx09m4d

Podziel się opinią

Share
dx09m4d
dx09m4d