Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

GANT - Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) (94/2011)

GANT - Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) (94/2011)

Share
d1zflm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011 r. spółka zależna Emitenta pod firmą GANT PMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MALCZEWSKIEGO spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Kredytobiorca, zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), umowę kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych na kwotę 14.600.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie kosztów brutto realizacji inwestycji mieszkaniowej "Osiedle Polonica" (dalej: "Inwestycja"), realizowanej na nieruchomości położonej przy ul. Malczewskiego w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00016134/6 (dalej: "Nieruchomość"). Termin ostatecznej spłaty kredytu określony został na dzień 20 grudnia 2013 r.
Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są: hipoteka na Nieruchomości do kwoty 21.900.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych wynikających z umowy kredytowej; weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w innych bankach; pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku; przelew wierzytelności na rzecz Banku z umów zawartych i zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami lokali i miejsc postojowych realizowanych w ramach kredytowanej Inwestycji; poręczenie udzielone przez wspólnika Kredytobiorcy ? spółkę GANT PMG sp. z o.o.; przelew wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budowy i Nieruchomości od ryzyk budowlano-montażowych, a po jej zakończeniu przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, na kwotę nie niższą niż kwota aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu oraz
bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia w wysokości 21.900.000,00 zł. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż uzyskanie kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7