Trwa ładowanie...
d1o336w
espi

GET BANK S.A. - DOPUSZCZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SPÓŁKI GET BANK S.A. (2/2011)

GET BANK S.A. - DOPUSZCZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SPÓŁKI GET BANK S.A. (2/2011)

Share
d1o336w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | DOPUSZCZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SPÓŁKI GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") o rejestracji w dniu 13 grudnia br. 103.060.000 (słownie: stu trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A-G Banku oznaczonych kodem PLGETBK00012. Rejestracja ta nastąpi na podstawie Uchwały Zarządu KDPW nr 999/11 z dnia 7 listopada 2011 roku. Jednocześnie Bank zawiadamia, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2011 r. (Uchwała nr 1491/2011) w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H Banku, Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje Banku o wartości nominalnej 1 zł każda: a) 40.000.000 akcji serii A, b) 23.000.000 akcji serii B, c) 6.000.000 akcji serii C, d) 9.510.000 akcji serii D, e) 11.000.000 akcji serii E, f) 4.000.000 akcji serii F, g) 9.550.000
akcji serii G, h) 2.142.465.631akcjii serii H. Zgodnie z ww. Uchwałą Zarządu Giełdy, dopuszczenie do obrotu akcji, o których mowa w pkt a)-g) następuje pod warunkiem ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela, natomiast dopuszczenie akcji, o których mowa w pkt h) następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii H. Mając na uwadze, że rejestracja w KDPW akcji serii A-G nastąpiła w dniu dzisiejszym (dematerializacja) oraz brzmienie §29 ust. 6 statutu Emitenta, zgodnie z którym akcje imienne Emitenta ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji, akcje serii A-G zostają dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu dzisiejszym. PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

| | | GET BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GET BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080004850 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Radosław Stefurak Radosław Radowski Prezes Zarządu Członek Zarządu Radosław Stefurak Radosław Radowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

Podziel się opinią

Share
d1o336w
d1o336w