Trwa ładowanie...
d3ghyzx
espi

GET BANK S.A. - Korekta RB 8/2012 z dnia 2012-01-16 w sprawie informacji ING OFE o posiadaniu akc...

GET BANK S.A. - Korekta RB 8/2012 z dnia 2012-01-16 w sprawie informacji ING OFE o posiadaniu akcji emisji podziałowej serii H Get Bank S.A. (8/2012)

Share
d3ghyzx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB 8/2012 z dnia 2012-01-16 w sprawie informacji ING OFE o posiadaniu akcji emisji podziałowej serii H Get Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2012 r. otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Fundusz") sprostowanie informacji, jaką Bank otrzymał w dniu 16 stycznia 2012 r. w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w której Fundusz oświadcza iż w ww. informacji wystąpiła oczywista omyłka polegająca na podaniu błędnego procentu kapitału zakładowego i błędnego procentu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. W korygowanym raporcie było: "Zgodnie z informacją od Funduszu, w dniu 19 stycznia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu zostanie zapisane 192.352.805 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) akcji emisji podziałowej, co będzie stanowiło 8,98% kapitału zakładowego Banku. Akcje te
będą uprawniały do 192.352.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co będzie stanowiło 8,98% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z informacją od Funduszu do dnia 13 stycznia 2011 r. Fundusz nie posiadał akcji Banku." Powinno być: "Zgodnie z informacją od Funduszu, w dniu 19 stycznia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu zostanie zapisane 192.352.805 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) akcji emisji podziałowej, co będzie stanowiło 8,57% kapitału zakładowego Banku. Akcje te będą uprawniały do 192.352.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co będzie stanowiło 8,57% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z informacją od Funduszu do dnia 13 stycznia 2011 r. Fundusz nie posiadał akcji Banku." Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ghyzx

| | | GET BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GET BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 288 80 10 | | 22 288 80 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.getbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Radosław Stefurak Marcin Dec Prezes Zarządu Członek Zarządu Radosław Stefurak Marcin Dec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ghyzx

Podziel się opinią

Share
d3ghyzx
d3ghyzx