Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

GETIN - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P (23/2013)

GETIN - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P (23/2013)
Share
d27uut4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że powziął dzisiaj informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Zarząd GPW) w dniu 24 lipca 2013 r. podjął Uchwałę nr 824/2013 stwierdzającą, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 65 699 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 26 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 lipca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGSPR000014". Ponadto Emitent informuje, że dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane jest z kontynuacją rozpoczętego przez Emitenta w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich, prowadzonego w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Emitenta Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, którego treść została opublikowana raportem bieżącym Emitenta nr 57/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. O rejestracji 65 699 akcji serii P przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Emitent poinformuje odrębnym raportem. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d27uut4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2013-07-24 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4