Trwa ładowanie...
d1ras5r
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE PRZEZ EMITENTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA...

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE PRZEZ EMITENTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA (31/2012)
Share
d1ras5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZBYCIE PRZEZ EMITENTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 marca 2012 r. zbył na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 695 580 akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących na dzień 12 marca 2012 r. 0,0729 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 0,0729 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje Emitenta zostały zbyte za łączną cenę 3 276 181,80 PLN, co stanowi kwotę 4,71 PLN za 1 akcję. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa). Wobec powyższego na dzień 12 marca 2012 r. Emitent nie posiada akcji własnych. Celem przeprowadzenia powyższej transakcji jest poprawienie współczynnika wypłacalności Emitenta poprzez zwiększenie wartości funduszy własnych o kwotę uzyskaną ze sprzedaży ww akcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
DOMANIEWSKA 39B
(ulica) (numer)
022 5415158 022 5415159
(telefon) (fax)
kontakt@noblebank.pl www.noblebank.pl
(e-mail) (www)
7120102793 004184103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2012-03-12 Krzysztof Spyra Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r