Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

GETIN - SPRAWOZDANIE GET BANK S.A. (58/2011)

GETIN - SPRAWOZDANIE GET BANK S.A. (58/2011)
Share
dqzlgqf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | SPRAWOZDANIE GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 lipca br., Get Bank S.A. złożył w Sądzie Rejestrowym Sprawozdanie Zarządu Get Bank S.A., sporządzone w trybie art. 311 w zw. z art. 431 § 7 ksh, dotyczące wyceny majątku wnoszonego do Get Bank S.A. (tj. Oddziału Emitenta), w związku z podziałem Emitenta. W powyższym Sprawozdaniu określono: (i) wartość wnoszonego majątku na 5.800.000.000 PLN, (ii) liczbę akcji, które będą emitowane przez Get Bank S.A. w związku z podziałem Emitenta na 2.142.465.631 akcji, (iii) parytet wymiany akcji Emitenta na akcje Get Bank S.A. na 2,926888. Liczba akcji i parytet wymiany zostały obliczone przy uwzględnieniu podziału akcji Get Bank S.A. poprzez obniżenie ich wartości nominalnej do 1 (jednego) złotego, uchwalonego w dniu 10 czerwca 2011r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Get Bank S.A., które to obniżenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd, a także przy uwzględnieniu, że Emitent wprowadzi,
przed dniem podziału, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 209 083 akcji emisji serii P w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Opcji Menedżerskich, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 57/2011. Podstawa prawna:art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.Dz.u. z 2009r, nr 185, poz.1439 z późn.zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
dqzlgqf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-07-21 Łukasz Chojnacki I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf